Get Adobe Flash player

ธุดงค์ ๑๓

ธุดงค์ ๑๓

                ต่อไปนี้เราจะพูดถึงธุดงคกถา เพื่ออธิบายความมักน้อย สันโดษ เป็นต้น ให้สมบูรณ์แท้จริง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุญาตธุดงค์ไว้ถึง ๑๓ ข้อ สำหรับผู้สละโลกามิสได้ ไม่อาลัยในร่างกายและชีวิต ปรารถนาอนุโลมปฏิปทาให้สำเร็จ ธุดงค์ ๑๓ เหล่านี้ ได้แก่

                ๑. ปังสุกูลิกังคะ                    :               การทรงผ้าปังสุกุล

                ๒. เตจีวริกังคะ                      :               การทรงไตรจีวรชุดเดียว

                ๓. ปิณฑปาติกังคะ                 :               การเที่ยวบิณฑบาต

                ๔. สปทานจาริกังคะ               :               การเดินบิณฑบาตตามลำดับบ้าน

                ๕. เอกาสนิกังคะ                   :               การฉันมื้อเดียว

                ๖. ปัตตปิณฑิกังคะ                :               การฉันอาหารจากบาตร

                ๗. ขลุปัจฉาภัตติกังคะ            :               การไม่ฉันอะไรอีกครั้งที่สอง

                ๘. อารัญญิกังคะ                   :               การอยู่ป่า

                ๙. รุกขมูลิกังคะ                    :               การอยู่โคนไม้

                ๑๐. อัพโภกาสิกังคะ              :               การอยู่ในที่แจ้ง

                ๑๑. โสสานิกังคะ                  :               การอยู่ในป่าช้า

                ๑๒. ยถาสันถติกังคะ             :               การอยู่ในเสนาสนะตามที่จัดให้

                ๑๒. เนสัชชิกังคะ                 :               การมีอิริยาบถนั่งประจำ

ควรทราบข้ออธิบายธุดงค์เกี่ยวกับลักษณะต่อไปนี้

                (๑) ความหมาย                    

                (๒) ลักษณะ                          

                (๓) การสมาทาน                  

                (๔) วิธีปฏิบัติ         

                (๕) ประเภท                          

                (๖) ความแตก                       

                (๗) อานิสงส์                         

                (๘) กุสลติกะ

                (๙) จำแนกศัพท์                    

               (๑๐) ความย่อและพิสดาร

 

(คัดลอกจากหนังสือ คัมภีร์วิสุทธิมรรค สำหรับประชาชน)

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003434086
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1103
1635
9956
11332
31856
58267
3434086

Forecast Today
2424

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):38

Your IP:3.95.23.35

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 122 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.