Get Adobe Flash player

อธิบายความหมาย(ธุดงค์ ๑๓)

อธิบายความหมาย(ธุดงค์ ๑๓)

:::

      (๑) ผ้าที่เปื้อนฝุ่นในที่ต่าง ๆ เพราะกองหรือวางอยู่บนกองฝุ่นตามตรอก ป่าช้า หรือกองหยากเยื่อเป็นต้น จึงชื่อว่า ปังสุกุล (ผ้าเปื้อนฝุ่น)

      อีกนัยหนึ่ง ผ้าชื่อว่าปังสุกุล เพราะเป็นผ้าที่บุคคลเกลียด หรือเป็นผ้าที่เขาเกลียด ดุจฝุ่น การทรงผ้าปังสุกุลที่กล่าวแล้วเช่นนั้น ชื่อปังสุกูลิยะ การทรงผ้าปังสุกุลเป็นปกติของภิกษุนั้น จึงชื่อว่าปังสุกูลิยะ องค์แห่งภิกษุปังสุกูลิยะ ชื่อปังสุกูลิกังคะ คำว่าองค์เป็นชื่อการสมาทานความเป็นปังสุกูลิกะแห่งภิกษุนั้น

      (๒) การทรงผ้าไตรจีวร กล่าวคือ สังฆาฏิ(ผ้าพาด) อุตตราสงค์(ผ้าจีวร) และอันตรวาสก(ผ้าสบง) เป็นปกติแห่งภิกษุนั้น ชื่อว่า เตจีวริกะ

      การสมาทานเตจีวริกะ ชื่อ เตจีวริกังคะ

      (๓) การตกแห่งภิกษา ชื่อว่า บิณฑบาตร อีกนัยหนึ่งการตกลงแห่งก้อนข้าวที่ชนเหล่าอื่นให้แล้ว  ชื่อบิณฑบาต กล่าวคือการตกลงในบาตรแห่งก้อนข้าวที่คนอื่นให้

      ภิกษุแสวงหา หรือเข้าไปสู่ตระกูลนั้น ๆ เพื่อแสวงหาบิณฑบาต ชื่อ ปิณฑปาติกะ(ผู้แสวงหาบิณฑบาต) อีกอย่างหนึ่ง การเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวเป็นวัตรของภิกษุนั้น ชื่อ ปิณฑปาตี ปิณฑปาตีนั่นแหละ ชื่อว่าปิณฑปาติกะ

      การสมาทานปิณฑปาติกะ ชื่อว่าปิณฑปาติกังคะ(การสมารทานเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวเป็นวัตร)

      (๔) การขาดตอนเรียกว่า ทานะ การปราศจากทานะ ชื่อว่า อปทานะ หมายถึงการไม่ขาดตอน

      การเที่ยวที่เป็นไปกับด้วยอปทานะนั้น ชื่อ สปทานะ หมายถึงการเที่ยวไปเว้นจากการขาดตอน คือเที่ยวไปตามลำดับเรือน

      การเที่ยวไปโดยปราศจากการขาดตอน เป็นปกติของภิกษุนั้น จึงชื่อว่า สปทานจารี สปทานจารีนั้นเป็นสปทานจาริกังคะ

      (๕) การฉันที่เดียวชื่อ เอกาสนะ การฉันที่เดียวเป็นปกติของภิกษุนั้น ชื่อเอกาสนิกะ

      การสมาทานเอกาสนิกะนั้น ชื่อ เอกาสนิกังคะ

      (๖) ก้อนข้าวจำเพาะในบาตรใบเดียว เพราะงดใช้ภาชนะอื่น ๆ ชื่อว่าปัตตปิณฑะ หมายถึงการถือเอาก้อนข้าวจำเพราะในบาตร เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อปัตตปิณฑิกะ(ฉันข้าวเฉพาะบาตร)

      การสมาทานปัตตปิณฑิกะนั้น ชื่อว่า ปัตตปิณฑิกังคะ

      (๗) ภัต(อาหาร) ที่ภิกษุได้มาหลังจากหยุดฉันแล้ว ชื่อปัจฉาภัต การฉันอาหารนั้นก็ชื่อว่า ปัจฉาภัตร ดังนั้น การฉันปัจฉาภัตรเป็นปกติของภิกษุนั้น ชื่อว่าปัจฉาภัตติกะ (ผู้มีการฉันปัจฉาภัตรเป็นปกติ) ภิกษุไม่ฉันปัจฉาภัตเป็นปกติ ชื่อขลุปัจฉาภัตติกะ

      นกชนิดหนึ่งชื่อ ขลุ เมื่อคาบเอาผลไม้ได้แล้ว หากบังเอิญว่าผลไม้นั้นตกไปเสีย ก็จะไม่กินผลไม้อื่นอีก ในวันนั้น ภิกษุผู้ปฏิบัติเช่นนั้นจึงชื่อว่า ขลุปัจฉาภัตติกะ (ผู้ไม่ฉันปัจฉาภัตเป็นปกติเหมือนนกขลุ)

      การสมาทานขลุปัจฉาภัตติกะนั้น ชื่อว่า ขลุปัจฉาภัตติกังคะ

      (๘) การอยู่ในป่าชื่อว่า อรัญญะ การเข้าอยู่ในป่าเป็นปกติของภิกษุนั้น ชื่อว่า อารัญญิกะ (ผู้เข้าอยู่ในป่าเป็นปกติ)

      การสมาทานอารัญญิกะนั้น ชื่อ อารัญญิกังคะ

      (๙) การอยู่ที่โคนไม้ ชื่อรุกขมูล การอยู่ที่โคนไม้นั้นเป็นปกติของภิกษุ จึงชื่อว่า รุกขมูลิกะ

      การสมาทานรุกขมูลิกะนั้น ชื่อว่า รุกขุมูลิกังคะ

      (๑๐-๑๑) นัยแห่งอัพโพกาสิกังคะและโสสานิกังคะ ก็ดุจนัยนี้เช่นกัน

      (๑๒) เสนาสนะที่จัดไว้แล้ว ชื่อยถาสันถตะ คำว่ายถาสันถตะนี้ เป็นชื่แห่งเสนาสนะที่ภิกษุผู้รับผิดชอบมอบหมายแต่แรก การอยู่ในเสนาสนะที่จัดแล้วเช่นนั้น จึงชื่อว่า ยถาสันถติกะ

      การสมาทานยถาสันถติกะนั้น ชื่อว่า ยถาสันถติกังคะ

      (๑๓) การที่งดการนอนเสีย และอยู่ด้วยการนั่งเป็นปกติของภิกษุ ชื่อว่า เนสัชชิกะ

      การสมาทานเนสัชชิกะนั้น ชื่อว่า เนสัชชิกังคะ

 

(คัดลอกจากหนังสือ คัมภีร์วิสุทธิมรรค สำหรับประชาชน)

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003434010
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1027
1635
9880
11332
31780
58267
3434010

Forecast Today
2112

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):41

Your IP:3.95.23.35

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 49 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.