Get Adobe Flash player

บันทึกพิเศษ

เรื่อง ศูนย์สังฆศาสน์ธำรง

------------------------------------

 

         ศูนย์สังฆศาสน์ธำรง เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นต้น เป็นสาขาของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ตั้งอยู่ ณ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยเริ่มแรกด้วยการระดมปลูกไม้พันธุ์ไทยไว้จำนวนมาก ครั้นปี ๒๕๓๘ ได้จัดเปิดสอนนักธรรมชั้นต้น ครั้นปี ๒๕๓๙ เปิดบาลีชั้นต้นมาตามลำดับ ถึงปี ๒๕๔๑ จัดเป็นสาขาของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เปิดสอนทั้งนักธรรมและบาลีชั้นต้น โดยปัจจุบันนี้ พระครูปริยัติวชิรธรรม (วิเชียร วชิโร ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นผู้จัดการสาขา ระยะแรกได้จัดแบ่งนักเรียนเข้าสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ในนามวัดรัตนชมภู วัดไผ่งาม และวัดสัปปโคน ส่วนหนึ่ง แต่เพราะปัจจุบันนักเรียนลดจำนวน จึงต้องงดไป ตั้งแต่เปิดทำการสอนพระปริยัติธรรมมา มีพระเปรียญมาเป็นครูสอนหมุนเวียนกัน ดังนี้

         ๑.   พ.ศ.๒๕๓๘    พระมหาศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.๙ วัดมหาธาตุ[1]

         ๒.   พ.ศ.๒๕๓๙    พระมหาสุริโย อุตฺตมเมธี ป.ธ.๙ วัดมหาธาตุ

         ๓.   พ.ศ.๒๕๔๐    ๑)  พระมหาสุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[2]

                                  ๒)  พระมหาประกอบ วรวุฑฺฒิ ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๔.   พ.ศ.๒๕๔๑    ๑)  พระมหารัตนะ กาญฺจนธาตา ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒)  พระมหาชัยณรงค์ วรญฺชโย ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๕.   พ.ศ.๒๕๔๒    ๑)  พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[3]

                                           ๒)  พระมหาสถาพร ถาวรจิตฺโต ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๖.   พ.ศ.๒๕๔๓    ๑)  พระมหาเจริญสุข คุณวีโร ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[4]

                                  ๒)  มีพระเปรียญเอกอื่นสลับกันไปโดยสัตตาหกรณียะ

         ๗.   พ.ศ.๒๕๔๔    ๑)  พระมหามหาศาล ปญฺญิสฺสโร ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒)  พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[5]

                                  ๓) พระมหาชิตณรงค์ ปญฺญงฺกุโร ป.ธ.๕ วัดโมลีโลกยาราม

         ๘.   พ.ศ.๒๕๔๕    ๑)  พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒)  พระมหาสองสูน ธมฺมรโต ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

                                           ๓)  ส.ณ.สำเร็จ บัวศรี ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๙.   พ.ศ.๒๕๔๖    ๑)  พระมหาประเวช สิริจนฺโท ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[6]

                                  ๒)  พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๓) พระมหาสุรชัย ชยวโร ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

                                           ๔)  พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๐. พ.ศ.๒๕๔๗    ๑)  พระมหปิยะวัฒน์ อภิวฑฺโฒ ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒)  พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๓)  พระมหากฤตพล วรกิตฺติ ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๑. พ.ศ.๒๕๔๘    ๑)  พระมหาเลอเดช วรวํโส ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม[7]

                                  ๒)  พระมหาสองสูน ธมฺมรโต ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๓)  พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม[8]

                                  ๔) พระมหาสุวรรณ สุเมโธ ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๒. พ.ศ.๒๕๔๙    ๑)  พระมหาวิทยาเชษฐ์ วรธมฺโม ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม[9]

                                  ๒)  พระมหาวิเชียร วรคุโณ ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม     

         ๑๓. พ.ศ.๒๕๕๐    ๑)  พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒)  พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๔. พ.ศ.๒๕๕๑    ๑)  พระมหาสราคม ฐานยุตฺโต ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒)  พระมหาอนันต์ ธมฺมวโร ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๕. พ.ศ.๒๕๕๒    ๑) พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒)  พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๖. พ.ศ.๒๕๕๓    ๑)  พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒)  พระมหาประยงค์ ฐานวโร ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๗. พ.ศ.๒๕๕๔    ๑) พระมหาสมบูรณ์ ภทฺทวโร ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒)  พระมหาสาคร วรนาโม ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๓)  พระมหาบุญส่ง วรวีโร ป.ธ.๗ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๘. พ.ศ.๒๕๕๕    ๑)  พระมหาสมร จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒)  พระมหาโอภาส วรรํสี ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

         ๑๙. พ.ศ.๒๕๕๖    ๑) พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ป.ธ.๙ วัดโมลีโลกยาราม

                                  ๒) พระมหาทัศพล คนฺธวโร ป.ธ.๘ วัดโมลีโลกยาราม

 

 

พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์)

วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

๘ กันยายน ๒๕๕๖

 

 

 

[1] ปัจจุบัน พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม

[2] ปัจจุบัน พระเมธีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

[3] ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

[4] ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดศรีวิหารเจริญ

[5] ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์

[6] ปัจจุบัน เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

[7] ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุพนม

[8] ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก

[9] ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003494431
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3381
2135
8494
12772
40780
51421
3494431

Forecast Today
4392

9.75%
32.03%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):49

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 59 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.