Get Adobe Flash player

 

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๙

วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๕๙

 

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา พ.ศ.
พระมหามา ปสุโต ปุยฝ้าย ๓๓ ๑๒ ๒๕๐๖
พระมหาฉลาด ปริญฺญาโณ ดิลกลาภ ๔๔ ๒๔ ๒๕๒๕
สามเณรประยูร - ป้อมสุวรรณ ๒๒ - ๒๕๓๕
พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ ทีอุทิศ ๒๕ ๒๕๔๑
พระมหาเจริญสุข คุณวีโร วงเวียน ๓๑ ๒๕๔๓
พระมหาปิยะวัฒน์ อภิวฑฺโฒ พันธมาศ ๒๗ ๒๕๔๓
พระมหาประกอบ วรวุฑฺฒิ เจริญทัศน์ ๒๕ ๒๕๔๓
สามเณรวิเชียร - เตสะ ๒๒ - ๒๕๔๓
พระมหาชัยณรงค์ วรญฺชโย เทศสาย ๒๘ ๒๕๔๔
๑๐ พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ศิริบูรณ์ ๒๘ ๒๕๔๔
๑๑ พระมหาประเวช สิริจนฺโท แอ่งสุธา ๒๗ ๒๕๔๔
๑๒ พระมหาเลอเดช วรวํโส วงศ์ศรีชา ๒๔ ๒๕๔๔
๑๓ สามเณรอุดม - นุพันธ์ ๒๑ - ๒๕๔๔
๑๔ พระมหาชัยวัฒน์ ญาณธโร ประสานพันธ์ ๔๑ ๑๐ ๒๕๔๕
๑๕ พระมหาสมศักดิ์ ชยธมฺโม ศรีบริบูรณ์ ๒๗ ๒๕๔๕
๑๖ พระมหาคมกฤษณ์ อสิญาโณ เติมสายทอง ๓๒ ๑๑ ๒๕๔๖
๑๗ สามเณรเดชอุดม - แสงบุญ ๒๒ - ๒๕๔๗
๑๘ พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม บ่อชน ๓๑ ๑๑ ๒๕๔๘
๑๙ พระมหาสองสูน ธมฺมรโต จำเริญ ๒๘ ๒๕๔๘
๒๐ พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข สุขรี่ ๒๓ ๒๕๔๘
๒๑ สามเณรสิงหทัย - สมัครนิล ๒๑ - ๒๕๔๘
๒๒ พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ อ่อนขันธ์ ๔๑ ๒๐ ๒๕๔๙
๒๓ พระมหาสมพงษ์ โฆสิตธมฺโม เวียงแก ๓๖ ๑๒ ๒๕๔๙
๒๔ สามเณรสมนึก - แดงเรืองรัมย์ ๒๐ - ๒๕๔๙
๒๕ พระมหาธีระสุข ธมฺมสาโร อุปชัย ๓๓ ๒๕๕๐
๒๖ พระมหาโกสุมัญ วรโกวิโท บุญสาร ๒๘ ๒๕๕๐
๒๗ พระมหาวิเชียร วรคุโณ คุณสมบัติ ๒๗ ๒๕๕๐
๒๘ พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร พาดี ๒๔ ๒๕๕๐
๒๙ พระมหาวิทยาเชฎฐ์ วรธมฺโม รอดทอง ๔๒ ๒๒ ๒๕๕๑
๓๐ พระมหาสราคม ฐานยุตฺโต สิริวงศ์ ๓๔ ๑๐ ๒๕๕๑
๓๑ พระมหาไพรสณฑ์ วราสโย ยินดี ๒๓ ๒๕๕๑
๓๒ พระมหาอนุยุต อินฺทปญฺโญ แทนหอม ๓๐ ๒๕๕๒
๓๓ พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร คณาพันธ์ ๓๖ ๑๐ ๒๕๕๓
๓๔ พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก อุปลา ๓๐ ๒๕๕๓
๓๕ พระมหาสมบูรณ์ ภทฺทวโร เจริญทัศน์ ๒๓ ๒๕๕๔
๓๖ พระมหานรินทร์ วรเมธี บุราคร ๒๓ ๒๕๕๕
๓๗ พระมหาสำรวญ สีลสํวโร โพธิ์ทอง ๔๘ ๒๖ ๒๕๕๖
๓๘ พระมหาจำลอง ธมฺมวโร ไชยสิทธิ์ ๓๘ ๑๘ ๒๕๕๖
๓๙ พระมหาโอภาส วรรํสี พริ้งเพราะ ๒๔ ๒๕๕๖
๔๐ พระมหาสนธยา วรรตฺติ รินชารี ๒๒ ๒๕๕๖
๔๑ พระมหาสุเวือง คมฺภีรวิจารโณ วิญ ๓๖ ๑๕ ๒๕๕๘
๔๒ พระมหาประยงค์ ฐานวโร เมืองขวา ๒๙ ๒๕๕๘
๔๓ พระมหาสาคร วรนาโม นามสุขี ๒๖ ๒๕๕๘
๔๔ สามเณรทศพร - พรมดอนกลอย ๒๐ - ๒๕๕๘
๔๕ พระมหาทัศพล คนฺธวโร สุดหอม ๒๗ ๒๕๕๙
๔๖ พระมหาจตุภูมิ ภูมิเวที แสนคำ ๒๒ ๒๕๕๙
๔๖ พระมหาพีระพงษ์ วิญฺญุวํโส ประทุมลี ๒๗ ๒๕๖๐
๔๗ พระมหาสังทอง กิตฺติวิปุโล แก้วโท ๓๖ ๑๖ ๒๕๖๑
๔๘ พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิวโร แสนซุ้ง ๒๔ ๒๕๖๑

 

หมายเหตุ :       ๑)    รูปที่ ๑, ๒ ได้เมื่อยังไม่เป็นสำนักเรียน

                           ๒)    รูปที่ ๑๖ สังกัดวัดสังข์กระจาย

 

 

 

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003494447
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3383
2135
8510
12772
40796
51421
3494447

Forecast Today
4464

9.75%
32.03%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):35

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 74 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.