Get Adobe Flash player

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 

              เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นในวโรกาส มหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง โดยได้ตั้งกองทุนนี้เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์ ๑๓ ล้านบาท เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นทุนเริ่มแรก

           เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอนุสรณ์ว่า พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยโดยเคร่งครัดและธำรงรักษาตลอดจนเผยแผ่ พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติและแก่โลก ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์ได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจนบรรลุธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน การบำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยวิธีการนี้ จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวง

           ๑. เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน

           ๒. เพื่อสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน

           ๓. เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาได้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน

คุณสมบัติผู้รับทุนเล่นเรียนหลวง

           ๑. เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

           ๒. เป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่ศึกษาต่อเพื่อเข้าสอบเปรียญธรรม ๖, ๗, ๘, และ ๙ ประโยค ในการสอบมีผลการศึกษาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการของแต่ละสถาบันกำหนด

           ๓. ผ่านการคัดเลือกที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการของแต่ละสถาบัน

 

 

ประเภทของทุนเล่าเรียนหลวง

           ๑. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                   ๑.๑. ทุนระดับปริญญาตรีทุนละ ๗,๐๐๐ บาทต่อปี รวม ๔ ปี เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

                   ๑.๒. ทุนระดับปริญญาโททุนละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อปี รวม ๒ ปี เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

                   ๑.๓. ทุนระดับปริญญาเอกทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

๒. ทุนการศึกษาระดับเปรียญธรรม ๖, ๗, ๘, และ ๙ กำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง

                   ๒.๑. ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ.๕ ศึกษาต่อเพื่อเข้าสอบ ป.ธ.๖ ทุนละ ๖,๐๐๐ บาท

                   ๒.๒. ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ.๖ ศึกษาต่อเพื่อเข้าสอบ ป.ธ.๗ ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท

                   ๒.๓. ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ.๗ ศึกษาต่อเพื่อเข้าสอบ ป.ธ.๘ ทุนละ ๑๒,๐๐๐ บาท

                   ๒.๔. ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ.๘ ศึกษาต่อเพื่อเข้าสอบ ป.ธ.๙ ทุนละ ๑๖,๐๐๐ บาท

 

 

 

 

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003494553
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
120
3383
8616
12772
40902
51421
3494553

Forecast Today
4344

9.75%
32.03%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):35

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 92 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.