Get Adobe Flash player

ตำรากวีนิพนธ์

 

 

คำนำ

            ตำรากวีนิพนธ์ เป็นผลงานเรียบเรียงใหม่ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปริยัติโสภณ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อท่านเรียบเรียงเสร็จ จัดรูปเล่มแล้ว ข้าพเจ้าได้ต้นฉบับที่จัดรูปเล่มแล้ว มีโอกาสอ่านอย่างดุลพินิจแต่ต้นจนจบบริบูรณ์ เห็นว่าหนังสือเล่มนี้บรรจุแบบแผนว่าด้วยการแต่งกวีไว้เล่มเดียวครบทั้ง ๕ ประเภท คือ ร่าย กาพย์ กลอน โคลง และฉันท์ ผู้มุ่งศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งกวี มีหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียว สามารถจะศึกษาได้ครบทั้ง ๕ ประเภท บอกหลักเกณฑ์ สอนวิธีการ ท่านจะเรียงไว้เพียงย่อ ๆ เฉพาะที่จำเป็น ทำให้ข้าพเจ้ามีความรักงานกวีขึ้น ทั้งที่แต่เดิมคิดว่ากวีนั้นไม่มีมากชนิดเช่นนี้ แต่เมื่อศึกษาแล้วเห็นว่าทั้ง ๕ ประเภท แยกเป็นชนิดได้มาก โด