Get Adobe Flash player

๑. โคลงสุภาพ

        โคลงสุภาพ เป็นบทประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำและลีลาเป็นไปในลักษณะสุภาพเรียบร้อย แยกเป็น ๖ ชนิดคือ โคลง ๔ สุภาพ โคลง ๔ ตรีพิธพรรณ โคลง ๔ จัตวาทัณฑี โคลง ๔ กระทู้ โคลง ๓ สุภาพ และโคลง ๒ สุภาพ มีข้อควรศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้

๑.๑ โคลง ๔ สุภาพ

        โคลง ๔ สุภาพ เป็นโคลงที่มีผู้นิยมชมชอบสูง ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมไทยมากกว่าโคลงชนิดอื่น ถือเป็นหลักของโคลงสุภาพทุกชนิด เพราะถ้าฝึกได้ดีในการแต่งโคลง ๔ สุภาพแล้ว จะฝึกแต่งโคลง ๔ อื่นได้ไม่ยาก เพราะเป็นไปอย่างเดียวกันเป็นส่วนมาก โคลง ๔ สุภาพ บทหนึ่ง กำหนดมี ๔ บาท ๆ ละ ๒ วรรค บาทที่ ๑-๒,๓ บาทละ ๗ คำ แต่บาทที่ ๑ และที่ ๓ เพิ่มสร้อยได้ วรรคที่ ๔ มี ๙ คำ จึงรวมเป็น ๓๐ คำ กำหนดว่า เอกเจ็ด โทสี่ สุภาพสิบเก้า ที่คำสุภาพใช้เอก โท ได้ ที่ใช้เสียงเอก ต้องเป็นวรรณยุกต์เอก ที่ใช้เสียงโท ต้องเป็นวรรณยุกต์โท มิให้ใช้เสียงวรรณยุกต์เอกที่เป็นเสียงโท แต่ที่บังคับใช้เสียงเอกให้ใช้คำตาย คือสระเสียงสั้น และคำที่สะกดด้วยแม่ กก กด กบ แทนได้ แม้คำที่เป็นเอก ก็เคยพบของเก่าใช้เอกโทษแทนอยู่ สำหรับโทนั้น ให้ใช้โทโทษแทนได้ เอกกับโทในบาท
ที่ ๑ เมื่อจำเป็นให้แทนที่กันได้ มีแผนผังและตัวอย่างดังนี้

โคลง ๔ สุภาพ โคลง ๔ สุภาพ

      จังหวะ      โคลง ๔ สุภาพ, โคลง ๔ ตรีพิธพรรณ, โคลง ๔ จัตวาทัณฑีและโคลง ๔ กระทู้ มีจังหวะเป็นแบบเดียวกัน พบที่ใช้มี ๒ แบบ คือ

              แบบที่ ๑ บาทที่ ๑,๓      จังหวะ ๒+๓            ๒+(๒)

                          บาทที่ ๒        จังหวะ ๒+๓            ๒

                          บาทที่ ๔         จังหวะ ๒+๓            ๒+๒

              แบบที่ ๒ บาทที่ ๑,๓      จังหวะ ๓+๒            ๒+(๒)

                          บาทที่ ๒        จังหวะ ๓+๒            ๒

                          บาทที่ ๔         จังหวะ ๓+๒            ๒+๒

 

        สำหรับโคลงดั้นวิวิธมาลี  ดั้นบาทกุญชร  ดั้นตรีพิธพรรณ   และดั้น

จัตวาทัณฑี ใช้จังหวะตามนี้โดยอนุโลม

 

 

ตำรากวีนิพนธ์