Get Adobe Flash player

 

 

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๐) (๑)

ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม

----------------

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้  ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๐) ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม”

        ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการคณะสงฆ์เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖)

ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

             “ข้อ ๘ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ที่ประชุมอาจตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อกระทำกิจการใด ๆ อันเกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์เป็นการประจำหรือชั่วคราวหรือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้

             ในการเลือกตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามความในวรรคต้น ให้เลือกกรรมการมหาเถรสมาคมรูปใดรูปหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะอนุกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการหรืออนุกรรมการนอกจากนี้ จะเลือกจากกรรมการมหาเถรสมาคมหรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ และให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเลือกกันเองเป็นเลขานุการ ถ้าเห็นสมควรจะเลือกกันเองเป็นรองประธานหรือผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

             ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามความในวรรคต้น มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม”

        ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรค ๒ และวรรค ๓ ข้อ ๑๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน

             “ในการพิจารณาเป็น ๓ วาระนั้น ให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมส่งร่างนั้นไปให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาโดยละเอียดภายในเวลาซึ่งที่ประชุมกำหนด  เว้นแต่ที่ประชุมจะตกลงเป็นอย่างอื่น

             กรรมการมหาเถรสมาคมรูปใด เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องใด ก็ให้แก้

ต่อประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะอนุกรรมการ”

        ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน

             “ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทำรายงานและบันทึกความเห็นพร้อมด้วยร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม ยื่นต่อประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒  ต่อไป”

        ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรค ๒ ข้อ ๑๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน

             “ในการนี้ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม จะให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเข้าชี้แจงประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้”

        ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๖) ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน

 

หมวด ๓

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

        ข้อ ๑๙ การนัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการ

        ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทุกคราว ต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งจำนวน จึงเป็นองค์ประชุม

        ข้อ ๒๑ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจนิมนต์พระภิกษุรูปใด หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิใด ๆ  มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้นได้

        ข้อ ๒๒ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อาจเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการได้”

 

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๐

 

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

 

หมายเหตุ:-

             เหตุผลในการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๐) คือ เพื่อส่งเสริมการบริหารงานของมหาเถรสมาคม ให้ดำเนินไปโดยกว้างขวาง และรวดเร็ว สมควรมีบทบัญญัติให้มหาเถรสมาคม แต่งตั้งกรรมการขึ้นช่วยปฏิบัติงานได้  จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาเถรสมาคม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

(๑) ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เล่ม ๖๕  ตอนที่ ๙  วันที ๒๕ กันยายน ๒๕๒๐

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003431095
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1770
1547
6965
11332
28865
58267
3431095

Forecast Today
3216

9.95%
31.68%
3.53%
2.26%
0.04%
52.54%
Online (15 minutes ago):27

Your IP:54.90.86.231

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 70 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.