Get Adobe Flash player

 

 

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๒๑) [1]

ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

------------------------------

 

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

       ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส”

       ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป

       ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓)  ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

        “ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาส และจะแต่งตั้งทันทีมิได้ ให้เจ้าคณะตำบลนั้นแต่งตั้งรองเจ้าอาวาส เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ถ้าไม่มีรองเจ้าอาวาสหรือรองเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ถ้าไม่มีผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส แต่ถ้ามีรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสหลายรูป ให้แต่งตั้งรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส แล้วรีบรายงานโดยลำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัด

        ถ้าเป็นพระอารามหลวง ให้เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสตามความในวรรค ๑ แล้วรีบรายงานโดยลำดับจนถึงมหาเถรสมาคม และแจ้งให้กรมการศาสนาทรายภายในกำหนด ๓๐ วัน เว้นแต่

             (๑)  ในกรณีที่เจ้าคณะภาค เห็นสมควรแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนั้นในชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือ

             (๒) ในกรณีที่พระภิกษุผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัด หรือเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าเจ้าอาวาสอยู่ด้วย

        ในกรณีดังกล่าวใน (๑) หรือ (๒) ให้เจ้า๕ณะคณะภาคแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดหรือพระภิกษุผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนั้น แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส แล้วรีบรายงานโดยลำดับ จนถึงมหาเถรสมาคมและแจ้งให้กรมการศาสนาทราบภายในกำหนด ๓๐ วัน

        เมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสตามความในข้อนี้แล้ว ให้เจ้าคณะตำบลและให้เจ้า๕ระอำเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะภาค แล้วแต่กรณีดำเนินการเพื่อให้การแต่งตั้งเจ้าอาวาสภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปี

        ในท้องที่กันดาร และยังไม่มีหรือหาพระภิกษุมีพรรษาพ้น ๕ มิได้ ให้มีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสเกินหนึ่งปีได้ เมื่อมีพระภิกษุพรรษาพ้น ๕ แล้ว ให้ดำเนินการตามความในวรรค ๔ โดยอนุโลม

        ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

        ข้อ ๖    ในกรณีดังกล่าวในข้อ ๕ ถ้าเจ้าอาวาสอาพาธจนไม่อานเสนอผู้ที่สมควรรักษาการแทนเจ้าอาวาสได้ ให้เจ้าคณะตำบลหรือเจ้า๕ระจังหวัดโดยความเห็นชอบของเจ้าคณะอำเภอหรือมหาเถรสมาคม แล้วแต่กรณี แต่งตั้งรองเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ถ้าไม่มีรองเจ้าอาวาส หรือรองเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ถ้าไม่มีผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควร เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส แต่ถ้ามีรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสหลายรูป ให้แต่งตั้งรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าคณะภาคเห็นสมควร ให้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนั้น ก็ให้เจ้า๕ระภาคโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัด เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนั้น

        เมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสตามความวรรค ๑ แล้ว ให้ผู้แต่งตั้งรีบรายงานโดยลำดับจนถึงเจ้า๕ณะจังหวัดหรือมหาเถรสมาคม แล้วแต่กรณี

        ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสตามความในข้อนี้ พ้นจากหน้าที่เมื่อเจ้าอาวาสพ้นจากตำแหน่ง หรือผู้สั่งแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของเจ้าคณะอำเภอหรือมหาเถรสมาคมแล้วแต่กรณี ให้พ้นจากหน้าที่หรือเจ้าอาวาสสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 

 

ตราไว้  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พงศ. ๒๕๒๑

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

หมายเหตุ :

        เหตุผลในการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ คือ เนื่องจากการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ตามความในข้อ ๔-๕-๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ส่วนใหญ่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัด มีบางกรณีให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะภาค

        พระอารามหลวงโดยฐานะมีความสำคัญพิเศษอยู่ในบางกรณีสมควรแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสในชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่มีข้อกำหนดไว้ให้กระทำได้มีกำหนดไว้เป็นกรณีที่พระภิกษุผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัด

        เพราะฉะนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ กำหนดให้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดเข้าอยู่ในจำนวนผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงได้ด้วยในบางกรณี โดยเจ้าคณะภาคเป็นผู้แต่งตั้งในเมื่อพิจารณาเห็นสมควร

 

............................

 

 

            [1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๖๖ ตอนที่ ๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๑

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003437553
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
544
2257
2511
10912
35323
58267
3437553

Forecast Today
2112

9.93%
31.72%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):55

Your IP:34.230.84.215

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 66 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.