Get Adobe Flash player

กฎมหาเถรสมาคม
ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๔๖)

แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗  (พ.ศ. ๒๕๓๖)

ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ *

------------------------------

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕   มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑  กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๔๖)  แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์”

        ข้อ ๒  กฎมหาเถรสมาคมนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เป็นต้นไป

        ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

        “ข้อ ๓๗  พระอุปัชฌาย์รูปใด  ถูกระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ก็ดี  ถูกระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ตามข้อ ๓๓ (๒) ก็ดี  ถูกพักหน้าที่อุปัชฌาย์ ตามข้อ ๓๔ วรรค ๓ ก็ดี  หากฝ่าฝืนให้การบรรพชาอุปสมบทอีก  หรือถูกลงโทษตามความใน (๒) แล้ว  ไม่เข็ดหลาบ ละเมิดซ้ำอีก  ให้ถือว่าเป็นการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง  ฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา  ตามความในข้อ ๕๕ (๓)  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

        ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้บังคับบัญชารายงานโดยลำดับจนถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้งพระสังฆาธิการผู้เป็นพระอุปัชฌาย์รูปนั้น  เพื่อพิจารณาถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่พระสังฆาธิการ”

 

ตราไว้  ณ วันที่ ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖

 

 

สมเด็จพระญาณสังวร

(สมเด็จพระญาณสังวร)

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

*  จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๕ : ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003437667
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
658
2257
2625
10912
35437
58267
3437667

Forecast Today
2280

9.93%
31.72%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):49

Your IP:34.230.84.215

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 176 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.