Get Adobe Flash player

 

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค *

--------------

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๒๑) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค”

        ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์   เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรค ๓ วรรค ๒ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่ติม (พ.ศ. ๒๕๑๕) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

             “ภาค ๑ มีจังหวัด ๕ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสมุทรปราการ

        ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ แทน

             “ข้อ ๕ จำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ในชั้นจังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครก็ดี ชั้นอำเภอได้แก่เขตในกรุงเทพมหานครและอำเภอในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครก็ดี ชั้นตำบลในได้แก่แขวงในกรุงเทพมหานครและตำบลในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครก็ดี ให้อนุโลมตามจำนวนและเขตบริหารราชการแห่งราชอาณาจักร แต่ละชั้นแล้วแต่กรณี แต่ถ้ามีกรณีพิเศษจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น   ย่อมทำได้โดยระเบียบมหาเถรสมาคม

 

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

 

หมายเหตุ:-

        เหตุผลในการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ คือ เนื่องจากทางฝ่ายราชอาณาจักรได้ออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕  ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กำหนดเรียกนครหลวงของประเทศไทยว่า “กรุงเทพมหานคร” และกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดตามนัยแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๑๘  ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยมีเขตท้องที่ตามเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี นอกจากนี้ ยังกำหนดให้แบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครออกเป็นเขต  โดยถือเขตอำเภอเป็นหลัก และแบ่งพื้นที่เขตออกเป็น “แขวง” โดยถือเขตตำบลเป็นหลัก ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๑๘

        ฉะนั้น  เพื่อกำหนดให้การปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีทางคณะสงฆ์ และการปกครองอำเภอและตำบลในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  ได้มีชื่อจำนวนและเขตปกครองแต่ละชั้นอนุโลมตามชื่อจำนวนและเขตบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น   จึงสมควรตรากฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ขึ้น

 

..........................

 

 

*   จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๖๖ ตอนที่ ๕ : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003434117
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1134
1635
9987
11332
31887
58267
3434117

Forecast Today
2448

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):37

Your IP:3.95.23.35

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 37 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.