Get Adobe Flash player

สังฆาณัติ

ให้ใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์

พุทธศักราช ๒๔๘๖ [1]

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

บัญญัติไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖

--------------------------

 

        โดยที่สังฆสภาลงมติว่า สมควรกำหนดระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ในคณะสงฆ์ตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔

        จึงมีพระบัญชาให้บัญญัติสังฆาณัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำของสังฆสภา ดังต่อไปนี้

        มาตรา ๑ สังฆาณัตินี้ให้เรียกว่า “สังฆาณัติให้ใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ พุทธศักราช ๒๔๘๖”

        มาตรา ๒ ให้ใช้สังฆาณัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        มาตรา ๓ ให้ใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ ตามที่บัญญัติไว้ต่อท้ายสังฆาณัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        มาตรา ๔ ให้คณะวินัยธรทุกชั้น หรือเจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหาร หรือพระธรรมธรผู้ดำเนินอธิกรณ์ในคณะสงฆ์ ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้

        อธิกรณ์ทั้งหลายที่ยังวินิจฉัยค้างอยู่ในหน้าที่ของเจ้าคณะชั้นนั้นๆ ก่อนวันประกาศใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้ ให้เจ้าคณะชั้นนั้นๆ ดำเนินการวินิจฉัย ต่อไปจนเสร็จตามระเบียบซึ่งใช้อยู่ก่อนวันประกาศใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้ แต่ถ้าจะมีอุทธรณ์หรือฎีกา ให้ดำเนินอธิกรณ์ตามบัญญัติแห่งประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้ในส่วนที่ว่าด้วยอุทธรณ์หรือฎีกา

        มาตรา ๕ ภายในบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓ แห่งสังฆาณัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศใช้ประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้เป็นต้นไป ให้ยกเลิกบรรดากฎ อาณัติคณะสงฆ์ ข้อบังคับ และระเบียบอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้เเล้วในประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้ หรือซึ่งแย้งกับประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์นี้

        มาตรา ๖ ให้สังฆนายกรักษาการตามสังฆาณัตินี้

 

ผู้รับสนองพระบัญชา

 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สังฆนายก

 

[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เล่ม ๓๑ จำเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม : ๒๔๘๖ หน้า ๒๓๑-๒๓๓

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003437496
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
487
2257
2454
10912
35266
58267
3437496

Forecast Today
1896

9.93%
31.72%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):38

Your IP:34.230.84.215

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 270 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.