Get Adobe Flash player

ภาคที่ ๒

สอบสวน

-------

ลักษณะ ๑

หลักทั่วไป

        มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้พระธรรมธรยื่นฟ้องอธิกรณ์โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน

        มาตรา ๓๗ เมื่อมีหนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือบุคคลผู้กล่าวโทษไม่ยอมแสดงตน หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อในคำกล่าวโทษหรือในบันทึกคำกล่าวโทษ เจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหาร จะไม่ทำการสอบสวนก็ได้

        ในกรณีที่จะทำการสอบสวน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำเรื่องราวไปฟ้องเป็นคดียังศาลหลวงฝ่ายอาณาจักร ก่อนร้องทุกข์หรือกล่าวโทษทางคณะสงฆ์ หรือภายหลังการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแต่อยู่ระหว่างการสอบสวน ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๗๑ แห่งประมวลนี้  มาบังคับใช้ในการสอบสวนเรื่องนั้นโดยอนุโลม

        มาตรา ๓๘ เจ้าคณะจังหวัดมีอำนาจดำเนินอธิกรณ์ ได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลนี้และมีอำนาจสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องอธิกรณ์ได้ เฉพาะในกรณีที่สงฆ์เป็นผู้เสียหาย

        มาตรา ๓๙ เจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหาร มีอำนาจมอบให้ผู้อื่นทำการสอบสวนแทนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

        (๑) การใด ในการสอบสวนอยู่นอกเขตอำนาจของตน มีอำนาจส่งประเด็นไปให้เจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหาร ซึ่งมีอำนาจทำการสอบสวนดำเนินการนั้น

        (๒) การใดเป็นสิ่งเล็กน้อย ในการสอบสวนซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของตน ไม่ว่าทำเองหรือจัดการตามประเด็น มีอำนาจสั่งให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทำการแทนได้ แต่ทั้งนี้ ในเมื่อประมวลนี้หรือสังฆาณัติอื่นมิได้เจาะจงให้ทำด้วยตนเอง

        มาตรา ๔๐ การพิสูจน์วัตถุหรือสถานที่โดยการหาภาพถ่ายหรือแผนที่ เพื่อหาข้อเท็จจริงประกอบการสอบสวนได้ทำไปแล้วอย่างไร ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

 

ลักษณะ ๒

การสอบสวน

        มาตรา ๔๑ ให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้า จะทำการในที่ใดเวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ต้องหาไม่จำต้องอยู่ด้วย

        มาตรา ๔๒ ให้เจ้าอาวาสเจ้าคณะฝ่ายบริหารผู้สอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิด

        มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐานให้เจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหาร  ผู้สอบสวน มีอำนาจดังต่อไปนี้

        (๑) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือสถานที่ อันอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ รวมทั้งการหาภาพถ่าย แผนที่ ภาพวาด ภาพจำลอง พิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้า กับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะทำให้อธิกรณ์แจ่มกระจ่างขึ้น

        (๒) ค้นเพื่อพบสิ่งของ ที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำผิด หรือได้ใช้ หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐานในอธิกรณ์ได้

        (๓) ออกหนังสือเรียกบุคคลผู้ครอบครองสิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่บุคคลที่ถูกเรียกไม่จำต้องมาเองก็ได้ เมื่อจัดส่งสิ่งของนั้นมาตามหนังสือเรียกแล้ว ให้ถือเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามหนังสือเรียกแล้ว

        (๔) ยึดได้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบ หรือที่ผู้ครอบครองได้ส่งมาดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา ๒ และ ๓ แห่งมาตรานี้ แต่ในการยึดนั้น ถ้าจำเป็น ให้ขออำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักร

        มาตรา ๔๔ เจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหาร มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่อธิกรณ์ ให้มาตามวัน เวลา และสถานที่ในหนังสือ แล้วให้ถามปากคำบุคคลนั้นไว้

        การถามปากคำนั้น จะให้ผู้ให้ถ้อยคำปฏิญาณตนก่อนก็ได้

        ห้ามมิให้เจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหาร พูดให้ท้อใจหรือใช้กลอุบายอื่น เพื่อกีดกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยคำซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจ

        มาตรา ๔๕ เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือถูกส่งตัวมา หรือเข้าหาเจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหารเอง หรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าเจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหาร เป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อ ฉายา อายุ พรรษา วัดที่สำนักอยู่ และแจ้งข้อหาให้ทราบและต้องบอกให้ทราบก่อนว่า ถ้อยคำที่ผู้องหากล่าวนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยันเขาในการพิจารณาได้ เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใด ก็ให้จดจำคำให้การนั้นไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การ ก็ให้บันทึกไว้

        มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้เจ้าอาวาสเจ้าคณะฝ่ายบริหารผู้สอบสวน ทำหรือจัดการให้ทำการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง หรือขู่เข็ญหรือให้สัญญาแก่ผู้ต้องหา เพื่อจะให้เขาให้การอย่างใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น

        มาตรา ๔๗ เจ้าอาวาสเจ้าคณะฝ่ายบริหารผู้สอบสวนจะกักหรือจัดการให้กักตัวผู้ต้องหา ซึ่งในระหว่างสอบสวน ปรากฏว่าเป็นผู้กระทำผิด หรือจะปล่อยชั่วคราวก็ทำได้  ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลสมควรจริงๆ

        มาตรา ๔๘ เจ้าอาวาสเจ้าคณะฝ่ายบริหารผู้สอบสวน ขณะทำการอยู่ในวัดหรือในสถานที่อื่นๆ มีอำนาจสั่งมิให้ผู้ใดเข้ามาหรือออกไปจากที่นั้นๆ ได้ชั่วเวลาเท่าที่จำเป็น

        มาตรา ๔๙ เจ้าอาวาสเจ้าคณะฝ่ายบริหารผู้สอบสวน มีอำนาจสอบสวนเอง หรือส่งประเด็นไปสอบ เพื่อทราบความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอันเป็นอาจิณของผู้ต้องหาแต่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบความทุกข้อที่ได้มา

        มาตรา ๕๐ เจ้าอาวาสเจ้าคณะฝ่ายบริหารผู้สอบสวนต้องบันทึกการสอบสวนตามหลักทั่วไปในประมวลนี้ อันว่าด้วยการสอบสวน และให้นำบันทึกและเอกสารซึ่งได้มา อีกทั้งบันทึกและเอกสารทั้งหลายซึ่งเจ้าอาวาสเจ้าคณะฝ่ายบริหารอื่นผู้สอบสวนอธิกรณ์เดียวกันนั้นส่งมารวมเข้าสำนวนไว้

        เอกสารที่ยื่นเป็นพยานให้รวมเข้าสำนวนไว้ ถ้าเป็นสิ่งของอย่างอื่นให้ทำบัญชีรายละเอียดรวมเข้าสำนวนไว้

        มาตรา ๕๑ เจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบในการสอบสวน เห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

        (๑) ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด ให้งดการสอบสวนและการบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้

        (๒) ถ้ารู้ตัวผู้กระทำผิด ให้ใช้บทบัญญัติในมาตรา ๕๒ และ ๕๓ แห่งประมวลนี้

        มาตรา ๕๒ ถ้ารู้ตัวผู้กระทำผิด แต่เรียกตัวยังไม่ได้ ก็ให้จัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้ตัวมา เมื่อได้ความตามทางสอบสวนอย่างใด ให้ดำเนินการตามความในบทบัญญัติมาตรา ๑๕ และ ๕๗ แห่งประมวลนี้

        มาตรา ๕๓ ถ้ารู้ตัวผู้กระทำผิด แต่ผู้นั้นยังถูกกักตัวอยู่ ให้ออกหนังสือสั่งให้เจ้าอาวาสที่ผู้กระทำผิดนั้นถูกกักตัวอยู่นำตัวส่งมาดำเนินอธิกรณ์ต่อไป  ตามความในบทบัญญัติมาตรา ๕๒ แห่งประมวลนี้

        มาตรา ๕๔ ให้เจ้าคณะจังหวัด แจ้งคำสั่งไม่ฟ้องอธิกรณ์ให้ผู้ต้องหาทราบ ถ้าผู้ต้องหาถูกกักตัวอยู่ ให้จัดการปล่อยไป

        มาตรา ๕๕ เมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องอธิกรณ์แล้ว ห้ามมิให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในอธิกรณ์เดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่อธิกรณ์ ซึ่งน่าจะชำระมลทินของคณะสงฆ์และของพระพุทธศาสนาได้

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003437590
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
581
2257
2548
10912
35360
58267
3437590

Forecast Today
2328

9.93%
31.72%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):50

Your IP:34.230.84.215

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 101 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.