Get Adobe Flash player

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง

พ.ศ. ๒๕๑๘*

----------------------

 

 

             ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกมีพระราชพระสงค์จะทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนา ได้ทรงสร้างปฏิสังขรณ์พระอารามขึ้นเป็นจำนวนมาก วัดที่ทรงสร้างปฏิสังขรณ์เช่นนี้ เรียกว่า “พระอารามหลวง” นอกจากนี้วัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ถ้าทรงพิจารณาเห็นสมควรยกย่องเป็นพิเศษ ก็ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง

             แม้ในรัฐบาลระบบปัจจุบัน ก็ได้ยึดมั่นในนโยบายที่จะทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและได้พิจารณาเห็นว่า การยกวัดที่ราษฎรสร้างขึ้นเป็นอารามหลวงก็เป็นนโยบายอันหนึ่งที่จะช่วยเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นการสอดคล้องกับพระราชประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาล ฉะนั้น เมื่อปรากฏว่าวัดใดที่สมควรจะได้รับเกียรติยกย่องเป็นพิเศษ  ก็ขอพระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อส่งเสริมพระราชประเพณีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวง จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

             ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๘”

             ข้อ ๒ ให้ยกเลิกคำสั่งหรือระเบียบอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้

             ข้อ ๓ วัดที่สมควรขึ้นเป็นพระอารามหลวงนอกจากเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชหรือพระบรมวงศ์ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ หรือทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือเป็นวัดที่รัฐบาลสร้างแล้วต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

                  ๓.๑ เป็นวัดที่เป็นหลักฐาน โดยมีเสนาสนะถาวรหรือมีปูชนียวัตถุที่เป็นโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ

                  ๓.๒ เป็นวัดที่มีความปกครองเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นหลักฐาน

                  ๓.๓ เป็นวัดที่มีการพัฒนาและมีกิจกรรมี่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

                  ๓.๔ มีพระสงฆ์จำพรรษาตั้งแต่ ๒๐ รูปขึ้นไปติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี ถึงปีปัจจุบัน

                  ๓.๕ เป็นวัดสำคัญของท้องถิ่น  หรือเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาขอทางราชการเป็นประจำ  หรือเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์

                  ๓.๖ ต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป

 

             ข้อ ๔ การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อนายอำเภอ เจ้าคณะอำเภอพิจารณาเห็นสมควรขอยกวัดในท้องที่อำเภอนั้นขึ้นเป็นพระอารามหลวง ให้นายอำเภอรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยประวัติวัด แผนที่แสดงที่ตั้งวัด แผนผังแสดงสิ่งที่ปลูกสร้างและภาพถ่ายถาวรวัตถุของวัดตามแบบท้ายระเบียบนี้

             เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปรึกษาแจ้งเจ้าคณะเห็นสมควรแล้ว ให้รายงานไปยังกรมการศาสนา เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควร และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัดและเจ้าคณะใหญ่ให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณานำเสนอมหาเถรสมาคม และเมื่อเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการขอพระราชทานยกวัดนั้นเป็นพระอารามหลวงต่อไป

             เมื่อทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้แจ้งความยกวัดนั้นขึ้นเป็นพระอารามหลวงในราชกิจจานุเบกษา

             ข้อ ๕ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้กรมศาสนาขึ้นทะเบียนพระอารามหลวงแล้วแจ้งเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัดและว่าราชการจังหวัดทราบ

             ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมการศาสนารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้กำหนดแบบรายงานการขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้

             ข้อ ๗ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๑๘

 

 

(ลงชื่อ)   นิพนธ์  ศศิธร

(นายนิพนธ์  ศศิธร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

* จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๖๔ ตอนที่ ๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๙

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003437585
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
576
2257
2543
10912
35355
58267
3437585

Forecast Today
2304

9.93%
31.72%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):61

Your IP:34.230.84.215

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 97 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.