Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การปกครอง

เรื่องระเบียบตั้งเขตตำบล

ตามกฎองค์การปกครอง ว่าด้วยเขตตำบล

พุทธศักราช ๒๔๗๘ [1]

--------------

            ตามที่ กฎองค์การปกครองว่าด้วยเขตตำบล พุทธศักราช ๒๔๘๗ ข้อ ๙ บัญญัติไว้ว่า

              “ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสงฆ์อำเภอหรือกิ่ง พิจารณากำหนดเขตตำบล จำนวนวัดในตำบล และชื่อตำบลตามกฎนี้เสนอคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ถือเป็นเขตตำบลในทางปกครองคณะสงฆ์ต่อไป” ดังนี้

              เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ ของคณะกรรมการสงฆ์อำเภอและจังหวัด ตามกฎองค์การข้อนี้ ให้สำเร็จผลสมความมุ่งหมาย และเป็นหลักฐานถาวรสะดวกใสนการปฏิบัติต่อไป จึงวางระเบียบให้คณะกรรมการสงฆ์อำเภอและจังหวัดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

              (๑)  ในเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกำหนดเขตตำบลในอำเภอใด ตามกฎองค์การปกครองว่าด้วยเขตตำบล พุทธศักราช ๒๔๘๗ นั้นใดข้อหนึ่ง ให้คณะกรรมการสงฆ์อำเภอหรือคณะกรรมการสงฆ์กิ่งอำเภอนั้น ประชุมพิจารณากำหนดเขตตำบล จำนวนวัด และชื่อตำบล โดยยึดถือกฎองค์การปกครองว่าด้วยเขตตำบลนั้นเป็นหลักเกณฑ์ แล้วขออนุมัติต่อคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดในสังกัดต่อไป

              (๒)  ให้คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดเจ้าสังกัดประชุมพิจารณาเสียก่อน ถ้าเห็นว่ายังบกพร่อง หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎองค์การ ก็จงแนะนำให้ทำเสียใหม่จนเป็นที่เรียบร้อย ก็ให้สั่งอนุมัติโดยทำเป็นประกาศของคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด (ดังตัวอย่างท้ายประกาศนี้) ฉบับหนึ่งส่งไปยังคณะกรรมการสงฆ์อำเภอที่ขออนุมัติ อีกฉบับหนึ่งส่งไปยังกรมการศาสนา ตามกฎองค์การปกครองข้อ ๑๐ ต่อไป        

               ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐

 

พระพิมลธรรม

สังฆมนตรีว่าการองค์การปรกครอง

 

[1]  ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๖ ภาค ๒ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003494514
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
81
3383
8577
12772
40863
51421
3494514

Forecast Today
4296

9.75%
32.03%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):37

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 53 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.