Get Adobe Flash player

 

ที่ ศธ ๐๔๐๖/๔๒๓๕                                สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

 

                                                ๔ ธันวาคม ๒๕๐๘

 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน

นมัสการ  เจ้าคณะภาคทุกภาค และเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด (มหานิกายและธรรมยุต)            

            ด้วยในคราวประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๐๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๐๘ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ  และเจ้าคณะตำบล  ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๖) และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส (นอกจากพระอารามหลวง) ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๐๖) ว่า เมื่อตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสว่างลง หรือมีตัวดำรงตำแหน่งอยู่ แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะตำบล รองหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส แล้วแต่กรณี  เป็นผู้รักษาการแทน     หากไม้มีรองเจ้าคณะดังกล่าว     ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควร เป็นผู้รักษาการแทน ตามนัยแห่งกฎมหาเถรสมาคมทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าวนี้ ท่านผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รักษาการแทนมีความเข้าใจในเจตนารมณ์ไม่เหมือนกัน คือ บางส่วนเข้าใจว่า  แต่งตั้งตัวเองเป็นผู้รักษาการแทนได้ บางท่านก็เข้าใจว่า จะแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้รักษาการแทนไม่ได้ ที่ประชุมจึงได้มีมติในเรื่องนี้ เจ้าคณะผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รักษาการ จะแต่งตั้งตนเองเป็นผู้รักษาการแทนไม่ได้เพราะผิดเจตนารมณ์ของกฎมหาเถรสมาคม

           จึงนมัสการมาเพื่อทราบ

 

ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

นายวิเชียร วชิรพาหุ

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

เลขาธิการมหาเถรสมาคม

 

กองงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๔ ตอนที่ ๑ : ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003437465
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
456
2257
2423
10912
35235
58267
3437465

Forecast Today
2184

9.93%
31.72%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):24

Your IP:34.230.84.215

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 240 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.