Get Adobe Flash player

 

 

ที่ /๒๔๙๕                                                   สำนักงานสังฆมนตรีว่าการ*
                                                                       องค์การปกครอง

                                                               วัดมหาธาตุ พระนคร

                                              ๓ เมษายน ๒๔๙๕

 

เรื่อง     ระเบียบการลาสิกขาของพระสมณศักดิ์

เรียน     เจ้าคณะตรวจการภาคทุกภาค และเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด

          ด้วยคณะสังฆมนตรีปรารภว่า การลาสิกขาของพระสมณศักดิ์ ตามระเบียบต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน ปรากฏว่าได้มีพระสมณศักดิ์บางรูปขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขาแล้ว ยังมิทันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ก็ลาสิกขาไปเสียก่อน อันเป็นพฤติการณ์ที่ไม่ชอบไม่ควร เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงของคณะสงฆ์โดยส่วนรวม และไม่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ลาสิกขาโดยเฉพาะ เพราะตำแหน่งสมณศักดิ์ เป็นตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานยกย่องจากองค์พระมหากษัตริย์ อนึ่ง ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา ก็ปรากฏว่าเป็นการล่าช้ามากอยู่

          เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติของคณะสงฆ์ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วทันการกำหนดของพระสมณศักดิ์ผู้ประสงฆ์จะลาสิกขา จึงวางระเบียบการลาสิกขาของพระสมณศักดิ์สำหรับที่จะได้ถือปฏิบัติสืบไป ดังนี้

          ๑. ให้พระสมณศักดิ์ผู้ประสงค์จะลาสิกขา ทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติยื่นต่อเจ้าอาวาสที่สังกัดอยู่ ก่อนกำหนดวันลาสิกขา ๔๕ วัน เป็นอย่างน้อย

          ๒. เมื่อเจ้าอาวาสพิจารณาอนุมัติแล้ว รีบนำเสนอพระคณาธิการผู้บังคับบัญชาจนถึงสังฆนายก

          ๓. เมื่อสังฆนายกพิจารณาอนุมัติแล้ว กรมการศาสนาดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบ แล้วรีบแจ้งให้ผู้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทราบ

          ๔. เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงทำการลาสิกขาได้

          ถ้ามิดังนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้ประทุษร้ายเกียรติของคณะสงฆ์ และจัดเป็นบุคคลอันคณะสงฆ์พึงรังเกียจ คณะสงฆ์ไม่พึงรับรองสิทธิใด ๆ แก่บุคคลนั้น

          ๕. ห้ามมิให้พระเถระรูปหนึ่งรูปใด เป็นประธานหรือเป็นคณะทำการลาสิกขาแก่พระสมณศักดิ์ผู้ไม่มีหนังสือยืนยันพระบรมราชานุญาตมาแสดงเป็นหลักฐาน

          ถ้าพระเถระรูปใดละเมิด ให้พระคณาธิการผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดพิจารณาลงโทษฐานละเมิดจริยาพระคณาธิการอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

          ให้เจ้าคณะตรวจการภาคทุกภาค และเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งแก่พระสมณศักดิ์และพระคณาธิการภายในสังกัด เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไปตั้งแต่บัดนี้.

 

 

                                                     เรียนมาด้วยความนับถือ

                                                          พระพิมลธรรม

                                                          (พระพิมลธรรม)

                                                  สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง

 

 

* จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๑ ภาค ๖ หน้า ๓๐๓

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003494482
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
49
3383
8545
12772
40831
51421
3494482

Forecast Today
4248

9.75%
32.03%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):39

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 110 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.