Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๓

องค์กรปกครองคณะสงฆ์

ตามพระราชบัญญัติ ฯ  พ.ศ. ๒๕๐๕

 

            องค์กรปกครองคณะสงฆ์แบบที่  ๓   เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕  ซึ่งตราขึ้นในภาวะที่บ้านเมืองอยู่ในระยะปฏิวัติและอยู่ในระยะกาลที่ได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาแล้ว  ๒  ฉบับ  ครั้นเมื่อตราพระราชบัญญัติฉบับนี้  คงได้ทบทวนพระราชบัญญัติ  ๒  ฉบับ  เทียบเคียงแล้วยึดเอาโครงสร้างองค์กรของฉบับที่  ๑  เป็นหลัก  เอาส่วนประกอบขององค์กรของฉบับที่  ๒  บางส่วนมาผสม   โดยปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงได้รูปแบบองค์กรดังนี้

          ผู้บัญชาการ  ได้แก่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เป็นองค์ประมุขสงฆ์และเป็นผู้บัญชาการคณะสงฆ์สูงสุด  ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถร-สมาคม  ตามอำนาจแห่งกฎหมายและพระธรรมวินัย  ทั้งนี้  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา

          องค์กรปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง  แยกเป็น    ๒  คือ

                   มหาเถรสมาคม   ได้แก่องค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด    ซึ่งเป็นองค์กรหลัก  ประกอบด้วย

                                    ( สมเด็จพระสังฆราช    ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

       โดยตำแหน่ง

()   สมเด็จพระราชาคณะ    เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

()   พระราชาคณะที่ทรงแต่งตั้ง  (ไม่เกิน ๑๒ รูป) เป็นกรรมการ

ลักษณะดำเนินกิจการ

                                    (ประธานกรรมการ   เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

                                    ()   อธิบดีกรมการศาสนา     เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม

                                   โดยตำแหน่ง

            ( กรมการศาสนาทำหน้าที่สำนักเลขาธิการ

            ( องค์กรย่อย   เป็นหน่วยบริหารและจัดกิจการแทน

องค์กรย่อยในส่วนกลาง

                             (๑)  เขตปกครองคณะสงฆ์ ได้แก่เขตปกครองสงฆ์ในนิกายนั้น ๆ แยกตามคณะมีดังนี้

 1. หน   ()  - เจ้าคณะใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา
 2. คณะ ()  - เจ้าคณะใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา

มีเลขานุการสนองงานการเลขานุการ  เฉพาะเจ้าคณะใหญ่  จัดเป็น  พระสังฆาธิการ 

(๒)  คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ของมหาเถรสมาคม

 1. คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
 2. คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
 3. คณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์
 4. คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 5. คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ
 6. คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

๓)  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่น ๆ (มีจำนวนมากคณะ)

๔)  กองงาน

 1. กองบาลีสนามหลวง
 2. กองธรรมสนามหลวง
 3. กองงานพระธรรมทูต

องค์กรปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค   ได้แก่เขตปกครองคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาคมี  ๔  ชั้น  คือ

                        ภาค โดยปกติได้แก่พื้นที่ที่รวมกันเข้าหลายจังหวัดเป็นภาค มีเจ้าคณะภาคเป็นผู้บังคับบัญชา รองเจ้าคณะภาคเป็นผู้ช่วย

                   ) จังหวัด โดยปกติได้แก่พื้นที่ที่รวมกันเข้าหลายอำเภอเป็นจังหวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ช่วย

                   ) อำเภอ โดยปกติได้แก่พื้นที่ที่รวมกันเข้าหลายตำบลเป็นอำเภอ มีเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชา รองเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ช่วย

                        ) ตำบล โดยปกติได้แก่พื้นที่ที่รวมกันเข้าหลายวัดเป็นตำบล มีเจ้าคณะตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา  รองเจ้าคณะตำบลเป็นผู้ช่วย

          . วัด เป็นองค์กรต่ำสุดและเป็นองค์กรหลัก และมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นฐานรองรับกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนา เป็นหน่วยบริหารและจัดกิจการโดยตรง มีเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชา รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยในกิจการทั่วไป  ไวยาวัจกรเป็นผู้ช่วยงานการศาสนสมบัติ

            อนึ่ง  เจ้าคณะ รองเจ้าคณะ เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็น  พระสังฆาธิการ ส่วนเลขานุการเจ้าคณะ และเลขานุการรองเจ้าคณะ มิได้เป็นพระสังฆาธิการ

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003494445
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3383
2135
8508
12772
40794
51421
3494445

Forecast Today
4464

9.75%
32.03%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):33

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 72 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.