Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๖

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น

หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

 

          หนังสือที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจัดทำขึ้นตามอำนาจหน้าที่ หรือหนังสือที่บุคคล ภายนอกทำขึ้นยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ  ชื่อว่า  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  มี  ๔  ชนิด คือ  หนังสือรับรอง  รายงานการประชุม  บันทึก  และ  หนังสืออื่น

 

หนังสือรับรอง

          หนังสือรับรอง  คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล   หรือส่วนราชการ  เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  มีรายละเอียดดังนี้

                   ๑.  เลขที่  ให้ลงเลขที่เริ่มแต่  ๑  เป็นต้นไปจนสิ้นปีปฏิทิน

                   ๒.  ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ    ให้ลงชื่อส่วนราชการ  และจะลงที่ตั้งด้วยก็ได้

                   ๓.  ข้อความ  ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้  ให้ไว้เพื่อรับรองว่า  แล้วต่อชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง    เฉพาะบุคคล  ใช้ระบุคำนำหน้านาม  ชื่อ  นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่  สังกัดหน่วยงาน แล้วจึงลงข้อความ

                   ๔.  ให้ไว้  ณ วันที่ ให้ลงเลขบอกวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และเลขบอก พ.ศ.

                   ๕.  ลงชื่อ  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับในระเบียบ

                   ๖.  ตำแหน่ง  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับในระเบียบ

 

                   ๗.  รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ใช้ในกรณีที่สำคัญซึ่งออกให้แก่บุคคล ให้ติดรูปถ่ายของผู้ได้รับการรับรอง ขนาด ๔ ´  ๖ ซม.  หน้าตรง ไม่สวมหมวกประทับตราชื่อส่วนราชการบนขอบด้านขวามือของรูปถ่าย ให้ลงชื่อผู้ได้รับการรับ รองลงลายมือชื่อไว้ด้านล่างและมีชื่อเต็มด้วย

 

รายงานการประชุม

          รายงานการประชุม  คือ  การบันทึกเหตุการณ์ในที่ประชุมความคิดเห็นของผู้มาประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  มีรายละเอียดดังนี้

                   ๑.  รายงานการประชุม  ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม  หรือชื่อการประชุม

                   ๒.  ครั้งที่  ให้ลงครั้งที่ประชุม

                   ๓.  เมื่อ  ให้ลง  วัน  เดือน  ปี  ที่ประชุม

                   ๔.    ให้ลงสถานที่ที่ประชุม

          ๕.  ผู้มาประชุม   ให้ลงชื่อหรือตำแหน่งของผู้ที่เป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม  ถ้ามีผู้มาประชุมแทน  ให้ลงระบุว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใด

                   ๖.  ผู้ไม่มาประชุม   ให้ลงชื่อและตำแหน่งผู้เป็นคณะที่ประชุมซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผลมี่ไม่มาประชุม

                   ๗. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและตำแหน่งของผู้ที่มิได้เป็นคณะที่ประชุม  แต่มาร่วมประชุม

                   ๘.  เริ่มประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม

                   ๙.  ข้อความ   ให้บันทึกข้อความที่ประชุม ให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุมหรือระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมแต่ละเรื่องตามลำดับ

                 ๑๐.  เลิกประชุมเวลา  ให้ลงเวลาเลิกประชุม

                 ๑๑.  ผู้จดรายงานการประชุม  ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุม

                 ๑๒.  ผู้รับรองรายงานการประชุม  หมายถึง  ประธานที่ประชุมซึ่งลงนามรับรองในเมื่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว

 

บันทึก

          บันทึก  คือ  ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับ บัญชาสั่งผู้ใต้บังคังบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่ำกว่าระดับกรมติดต่อ กันในการปฏิบัติราชการ  โดยปกติให้กำหนดใช้กระดาษบันทึกข้อความ  มีรายละเอียดดังนี้

                   ๑.  ชื่อหรือตำแหน่งที่บันทึกถึง     โดยใช้คำขึ้นต้นตามความเหมาะสม

                   ๒.  สาระสำคัญของเรื่อง   ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบให้ระบุไว้ด้วย

                   ๓.  ชื่อและตำแหน่ง  ให้ลงลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้บันทึก และในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  ให้ลงวัน เดือน ปี  ที่บันทึกไว้ด้วย

 

หนังสืออื่น

          หนังสืออื่น  คือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานใน ทางราชการ  รวมถึง  ภาพถ่าย  ฟิล์ม  เทปบันทึกเสียง  เทปบันทึกภาพ  หรือหนังสือที่บุคคลภายนอกทำขึ้นยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่รับเข้าทะเบียนของทางราชการ

          หนังสือดังกล่าวนี้  มีแบบตามที่หน่วยงานแต่ละหน่วยจะกำหนดขึ้น  เว้นแต่ที่มีแบบตามกฎหมายกำหนด  เช่น  โฉนด  แผนที่  แบบ  แผนผัง  สัญญา  หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน  และคำร้องเป็นต้น

          หนังสือประเภทนี้  ทั้ง ๔ ชนิด  การคณะสงฆ์  คงใช้ตามหลักที่กล่าวนี้  จึงควรได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003494436
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3383
2135
8499
12772
40785
51421
3494436

Forecast Today
4464

9.75%
32.03%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):42

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 64 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.