Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๒

องค์ประชุม

 

          ที่ประชุมซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นรูปแบบคณะกรรมการ คณะผู้บริหารหรือรูปแบบใดก็ตาม   จะต้องมีกำหนดจำนวนผู้เข้าประชุมขั้นต่ำไว้  มีผู้เข้าประชุมครบตามที่กำหนด  จึงจัดเป็นองค์ประชุม หากมีผู้เข้าประชุมไม่ถึงจำนวนที่กำหนด หาเป็นองค์ประชุมไม่  เรื่ององค์ประชุมนั้นมีข้อควรศึกษา  ดังนี้

ส่วนประกอบขององค์ประชุม

          ที่ประชุมโดยทั่วไป ย่อมกำหนดองคาพยพของที่ประชุมไว้ตามความเหมาะสมแก่ลักษณะงาน  คือ

                   ๑) ประธานกรรมการ, ประธาน…, รองประธานกรรมการ, รองประธาน…

                   ๒) กรรมการ, กรรมาธิการ, สมาชิกหรืออนุกรรมการ

ส่วนที่ประชุมเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์  พอจัดรูปแบบได้ดังนี้

                   ๑) เจ้าคณะ

                   ๒) รองเจ้าคณะ

                   ๓) เจ้าคณะถัดลงมาหรือเจ้าอาวาส

          ส่วนประกอบขององค์ประชุมดังกล่าวนี้  ถ้านับจำนวน  ต้องไม่ต่ำกว่า ๓ ส่วนสูง คงเป็นไปตามความเหมาะสม ขอเรียนถวายเฉพาะระดับเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์เท่า นั้น รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  มิได้กำหนดให้บริหารการคณะสงฆ์เป็นรูปแบบคณะกรรมการสงฆ์  ดังเช่นในพระราช-บัญญัติคณะสงฆ์ฉบับก่อน  แต่ถึงกระนั้น  เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือหลายชั้น  ก็อาจรวมกันเข้าเป็นที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือหรือพิจารณาปัญหาใด ๆ ในการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ได้  แต่มิใช่กำหนดเป็นรูปแบบสภาบริหารการคณะสงฆ์ หรือรูป แบบคณะกรรมการบริหารการคณะสงฆ์เป็นการประจำ เพียงจัดรูปแบบที่ประชุมเท่านั้น  โดยเขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นใด มีรองเจ้าคณะ ๒ รูป  จัดรูปแบบที่ประชุมได้โดยเอกเทศหรืออาจจัดรวมกับเจ้าคณะชั้นถัดลงมา เป็นรูปการประชุมร่วม    ส่วนเขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นใด  มีรองเจ้าคณะไม่ถึง ๒ รูป ต้องรวมกับเจ้าคณะชั้นถัดลงมาจึงจัดเป็นรูปที่ประชุมได้  การประชุมในหน่วยงานคณะสงฆ์รูปแบบดังกล่าวนี้  เจ้าคณะชั้นจัดประชุม ต้องเป็นประธานที่ประชุม  รองเจ้าคณะและหรือเจ้าคณะชั้นถัดลงมา  ก็เสมือนหนึ่งสมาชิกหรือกรรมการแห่งที่ประชุม  เลขานุการเจ้าคณะผู้จัดประชุม ควรเป็นเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ที่ประชุม    แต่เมื่อเลขานุการเจ้าคณะไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  เจ้าคณะผู้เป็นประธานที่ประชุม  จะคัดเลือกผู้ใดผู้หนึ่งทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมก็ย่อมได้     ตัวอย่างการจัดที่ประชุม มีดังนี้

          ชั้นอำเภอ   ที่มีรองเจ้าคณะครบ ๒ รูป

                        ) เจ้าคณะอำเภอ            ประธานที่ประชุม

                        ) รองเจ้าคณะอำเภอ 

                        ) รองเจ้าคณะอำเภอ       หรือเพิ่ม

                        ) เจ้าคณะตำบล

                            - เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ    เลขานุการที่ประชุม

          จะจัดรูปที่ประชุมเพียง  เจ้าคณะอำเภอ   รองเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๒ รูป  โดยมีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  เป็นเลขานุการที่ประชุม  หรืออาจให้เจ้าคณะตำบลและหรือเจ้าอาวาสในสังกัดเข้าร่วมเป็นส่วนประกอบองค์ประชุมด้วยก็ได้

          ชั้นอำเภอ   ที่มีรองเจ้าคณะไม่ถึง  ๒ รูป

                        เจ้าคณะอำเภอ            ประธานที่ประชุม

                        รองเจ้าคณะอำเภอ

                        เจ้าคณะตำบล

                            - เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  เป็นเลขานุการที่ประชุม

จะจัดเป็นที่ประชุมโดยเอกเทศเฉพาะชั้นมิได้  ต้องให้เจ้าคณะตำบลในสังกัด  เข้าเป็นส่วนประกอบขององค์ประชุม  หรืออาจให้เจ้าอาวาสในสังกัดเข้าร่วมอีกก็ได้  

          อนึ่ง ในที่ประชุมโดยทั่วไปอาจมีเลขาธิการ เลขานุการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นผู้สนองงานการประชุมทุกครั้ง ตามฐานะของที่ประชุม แต่ทั้งเลขาธิการ  เลขานุการ  หรือ  เจ้าหน้าที่ มิใช่ส่วนประกอบขององค์ประชุม เว้นแต่ผู้นั้นเป็นกรรมการ กรรมาธิการ  หรือสมาชิกของที่ประชุมนั้นอยู่ด้วย

หน้าที่ของส่วนประกอบขององค์ประชุม

          ส่วนประกอบขององค์ประชุมและผู้สนองงานที่ประชุมนั้น ย่อมมีหน้าที่ในการประชุมแตกต่างกันตามตำแหน่ง  คือ

          . ประธานที่ประชุม

                        รักษาความเรียบร้อยในที่ประชุม

                                ควบคุมการประชุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อบังคับหรือระเบียบแบบแผน

                        อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งอภิปราย

                        จำกัดเวลาให้อภิปราย

                        จำกัดให้อภิปรายในประเด็นโต้แย้งหรือสนับสนุน

                        มีสิทธิใช้มติวินิจฉัย

                        สั่งพักการประชุมชั่วคราว หรือสั่งปิดประชุม หรือสั่งเลื่อนการประชุมออกไปประชุมในคราวต่อไป

          รองประธาน มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนประธานในเมื่อประธานไม่อยู่หรือในเมื่อประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

          . กรรมการหรือสมาชิก

                        เข้าประชุมตามกำหนดที่นัดหมาย

                        เสนอญัตติตามระเบียบข้อบังคับ

                        )  เสนอข้อคิดเห็น     หรือข้อแนะนำและคัดค้านหรือสนับสนุนโดยการอภิปรายในเมื่อได้รับอนุญาต

                        เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธาน    และเคารพต่อระเบียบข้อบังคับของที่ประชุม

                        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

            . เลขาธิการหรือเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่              

                        ระยะก่อนประชุม    จัดทำระเบียบวาระการประชุม จัดทำ และส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมกับส่งระเบียบวาระการประชุมด้วย (ถ้ามี)  จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (ถ้ามี) และเตรียมการอื่น

                        ระยะการประชุม    ควบคุมดูแลงานเกี่ยวการกับประชุมให้เป็นไป      โดยความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามที่ประธานสั่ง  จดบันทึกการประชุม

                        ระยะหลังการประชุม  จัดทำรายงานการประชุม   แจ้งมติที่ประชุมเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ เก็บเอกสารที่ผ่านการประชุมแล้ว ปฏิบัติการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

          รองหรือผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่ช่วยเหลือกิจการทั่วไปของเลขาธิการหรือเลขานุการ   หรืออาจได้ทำการแทน

          ที่ยกมาเรียนถวายนี้  เป็นหลักประชุมโดยทั่วไป แต่ในการประชุมเจ้าคณะผู้ ปกครองคณะสงฆ์  มิได้กำหนดไว้ชัดเจน  ก็คงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยอนุโลม แต่หลักสำคัญของคณะสงฆ์นั้น ถืออปริหานิยธรรมสูตรเป็นหลัก

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003487437
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
383
1857
1500
12772
33786
51421
3487437

Forecast Today
2400

9.77%
31.98%
3.48%
2.24%
0.04%
52.47%
Online (15 minutes ago):25

Your IP:54.91.41.87

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 51 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.