Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๓

การแต่งตั้งผู้ปกครองคณะสงฆ์

 

          ในส่วนที่  ๑ ได้เรียนถึงเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคตามลำดับชั้น  ในบางชั้นได้เรียนถึงหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเขตการปกครองโดยละเอียด จนพอถือเป็นแนวปฏิบัติงานคณะสงฆ์ได้ แต่เป็นเพียงชี้บอกให้รู้เขตปกครอง ขอบเขตแห่งอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งวิธีจัดสรรปันส่วนเขตปกครองตามกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบมหาเถรสมาคมเท่านั้น  ส่วนผู้ปกครองคณะสงฆ์ซึ่งเรียก ว่า  เจ้าคณะ ผู้สนองงานเจ้าคณะซึ่งเรียกว่า เลขานุการเจ้าคณะ  ผู้รั้งตำแหน่งซึ่งเรียกว่า  ผู้รักษาการแทน  ตลอดจนวิธีการแต่งตั้ง  หาได้เรียนถวายไว้ไม่  จึงกำหนดเรียนถวายในส่วนนี้

          อันผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคนั้น  กำหนดไว้ในมาตรา ๒๒ แห่งพระราช-บัญญัติคณะสงฆ์ตามลำดับชั้น  ๔  ตำแหน่ง    คือ    เจ้าคณะภาค   เจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล  และในมาตรา  ๒๓  บัญญัติไว้ว่า  “การแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์  เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  พระภิกษุอันเกี่ยวกับตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ตำแหน่งอื่น ๆ และไวยาวัจกร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม”   ดังนั้น การแต่งตั้งเจ้าคณะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกตำแหน่ง  จึงขัดแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งตราไว้ในกฎมหาเถรสมาคมมิได้  เพราะถ้าขัดแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว  การแต่งตั้งนั้นย่อมเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย  ทั้งผู้แต่งตั้งอาจต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอีกส่วนหนึ่ง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตามความในมาตรา  ๒๓  นั้น    จึงยกมาเป็นบทเรียนเป็นตอน ๆ ดังนี้

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003487462
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
408
1857
1525
12772
33811
51421
3487462

Forecast Today
2784

9.77%
31.98%
3.48%
2.24%
0.04%
52.47%
Online (15 minutes ago):18

Your IP:54.91.41.87

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 76 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.