Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๓

วิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ

 

          อันพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ ซึ่งหมายถึง รองเจ้าคณะตำบลถึงเจ้าคณะใหญ่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในเขตปกครองคณะสงฆ์ ทั้งโดยตรงและโดยการมอบหมายอำนาจหน้าที่ นับว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อการคณะสงฆ์และการพระศาสนาและเป็นกำลังที่สำคัญของมหาเถรสมาคม   ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งไว้เป็นชั้น ๆ   มีข้อควรศึกษาดังนี้

          ๑.  คุณสมบัติทั่วไป  ตามความในข้อ  ๖  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่  ๒๔

          ๒.  คุณสมบัติโดยเฉพาะ

                        .๑  ชั้นหน                 ตามความในข้อ  ๗

                        .๒  ชั้นภาค               ตามความในข้อ  ๑๐

                        .๓  ชั้นจังหวัด            ตามความในข้อ  ๑๔

                        .๔  ชั้นอำเภอ           ตามความในข้อ  ๑๘

                        .๕  ชั้นตำบล             ตามความในข้อ  ๒๒

          ๓.  ผู้คัดเลือกเสนอ  ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด

          ๔.  ผู้แต่งตั้ง

                   ๔.๑  ชั้นหน, ชั้นภาค – ชั้นจังหวัด – สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม

                   ๔.๒  ชั้นอำเภอ   เจ้าคณะภาคแต่งตั้งโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่

                   ๔.๓  ชั้นตำบล

        ๔.๓.๑  กรณีตามปกติ   เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้ง

        ๔.๓.๒  กรณีที่ขาดคุณสมบัติ     เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งโดยอนุมัติของเจ้าคณะภาค

ข้อสังเกต

          คุณสมบัติเฉพาะของผู้จะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่นั้น กำหนดตายตัว มิได้ให้ผ่อนผัน  ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ

          คุณสมบัติของผู้จะดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลถึงเจ้าคณะภาคที่กำหนดโดยชัดเจนขาดมิได้เฉพาะใน (๑) แห่งข้อนั้น ๆ   คือ  พรรษาขาดมิได้    ส่วนใน (๒)   (๓)  หรือ (๔) หากหาไม่ได้ หรือได้แต่ไม่เหมาะสม  ให้พิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณีโดยต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนจึงค่อยแต่งตั้ง

 

วิธีปฏิบัติ

          ให้ผู้มีอำนาจคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ เสนอตามลำดับ  เพื่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้ง การแต่งตั้งต้องแต่งตั้งพระภิกษุตามเสนอนั้น  อย่าแต่งตั้งผู้ไม่ถูกคัดเลือกเสนอ แม้จะมีผู้เสนอก็อย่าแต่งตั้งพระภิกษุผู้ขาดคุณสมบัติ  เว้นแต่ได้รับการพิจารณาผ่อนผันเฉพาะกรณี ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งและมีตราตั้ง มิใช่แต่งตั้งด้วยวาจา   เมื่อแต่งตั้งแล้วต้องรายงานการแต่งตั้งต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนและแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อการทะเบียนและการอุปถัมภ์ และแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน  เฉพาะการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล หากจะแจ้งเจ้าคณะภาคเพื่อรับทราบและขอให้เจ้าคณะภาคแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยก็ได้ เมื่อแต่ง ตั้งเสร็จอย่าเก็บเรื่องเฉยเสีย  เพราะการรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ ก็เพื่อให้ผู้บังคับ บัญชาได้ตรวจการปฏิบัติและรับรองความถูกต้อง การแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เพื่อการ ทะเบียนและการอุปถัมภ์ จึงมีข้อกำหนดให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติภายใน ๓๐ วัน การแต่ง ตั้งแล้วไม่รายงานผู้บังคับบัญชาก็ดี ไม่แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ดี ย่อมเป็นการละเมิดจริยาฐานไม่เอื้อเฟื้อต่อกฎมหาเถรสมาคม ย่อมมีความผิดโดยแท้  ข้อนี้ต้องสังวร

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ

         

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003440679
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
301
1970
5637
10912
38449
58267
3440679

9.92%
31.74%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):18

Your IP:18.232.147.215

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 234 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.