Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๒

วิธีมอบหมายงาน

ให้รองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสปฏิบัติ

 

          รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส  เป็นตำแหน่งที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ-คณะสงฆ์  เช่นเดียวกับตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอ  บัญญัติไว้เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งในพระอารามหลวงทั้งวัดนอกจากพระอารามหลวง (วัดราษฎร์) ให้มีรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพื่อช่วยเจ้าอาวาส เพื่อการนี้เท่านั้น หาใช่เพื่อการอื่นไม่ ดังความในข้อ ๒๘ และข้อ ๓๒ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  ตอนหนึ่งว่า “และระบุหน้าที่ที่ตนจะมอบหมายให้ปฏิบัติ”  โดยให้ระบุไว้ชัดเจนในหนังสือแต่งตั้ง   ข้อบัญญัตินี้ย่อมผูกพันให้เจ้าอาวาสต้องมอบหมายงานให้ปฏิบัติ   ในเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว ทั้งผูกพันรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้รับปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย งานในหน้าที่เจ้าอาวาสตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นับว่ากว้างขวางเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะกล่าวโดยลักษณะงานคงได้ดังนี้

             ) การรักษาความเรียบร้อย  (ปกครอง)            

) การศาสนศึกษา

            ) การศึกษาสงเคราะห์                         

) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

            ) การสาธารณูปการ                            

) การสาธารณสงเคราะห์

            ) การนิคหกรรม                                  

) การศาสนสมบัติ

          การที่มอบหมายงานใด ๆ ให้ปฏิบัติ   ย่อมถือข้อที่ระบุไว้เป็นหลักหรืออาจเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม  งานใดที่มีความสำคัญมาก เจ้าอาวาสควรปฏิบัติเอง การมอบงานนั้น ถ้าเป็นระยะยาวนาน ต้องมอบเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนการมอบงานเฉพาะเรื่องคือครั้งคราว อาจมอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งด้วยวาจาก็ได้ ดังนี้

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธีมอบหมายงาน ให้รองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสปฏิบัติ

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003087496
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
204
2706
8238
16885
31253
51896
3087496

Forecast Today
2856

11.30%
28.67%
3.76%
2.50%
0.02%
53.76%
Online (15 minutes ago):44

Your IP:54.235.48.106

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 71 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.