Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๔

วิธีส่งมอบงาน

ในหน้าที่การวัดและการคณะสงฆ์

 

         ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕    บัญญัติไว้ว่า ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น การบริหารงานของเจ้าอาวาส เจ้าคณะและไวยาวัจกรในหน้าที่นั้นๆ จึงเป็นการบริหารงานในฐานะเจ้าพนักงาน ดังเช่นข้าราชการบริหารงานราชการแผ่นดิน กฎหมายดังกล่าวเป็นฐานรองรับอำนาจอย่างสมบูรณ์ การปฏิบัติงานราชการแผ่นดินนั้น ในระดับกระทรวง ทบวง กรม เมื่อเปลี่ยน แปลงหัวหน้างาน มีการมอบงานในหน้าที่นั้น ๆ จึงทำให้งานสืบต่อไม่ขาดระยะ งานไม่สะดุดหยุดลง แต่การปฏิบัติงานคณะสงฆ์  ไม่ค่อยมีการมอบงานเป็นกิจลักษณะ แม้จะมีอยู่บ้างก็ยังไม่เป็นระบบเดียวกัน อาจเนื่องมาจากเหตุที่งานคณะสงฆ์นั้น เจ้าคณะต่าง ๆ ต้องจัดหาอุปกรณ์เอง   ใช้วัดของตนเป็นสำนักงาน เปลี่ยนแปลงเจ้าคณะแต่ละครั้ง ก็ต้องเริ่มจัดหาอุปกรณ์กันใหม่ เมื่อพ้นจากตำแหน่ง จึงมิได้มอบของใด ๆ เพราะถือว่าเป็นของจัดหาเอง ความจริงนั้น มิได้มีบทบัญญัติให้มอบงานเมื่อพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบงานเฉพาะเรื่องไวยาวัจกร แต่ถึงกระนั้น ในทางปฏิบัติควรได้มีงานมอบงานในหน้าที่เจ้าอาวาส เจ้าคณะ และหน้าที่ไวยาวัจกร   จึงกำหนดข้อควรศึกษาไว้เป็น ๕ คือ.-

                   ๑. งานที่ต้องส่งมอบ  งานที่ต้องส่งมอบพอกล่าวโดยประเภท ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน  ตราประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) งานค้างและดำเนินการอยู่ งานรอปฏิบัติ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ

                   ๒. กรณีที่ต้องมอบ  ได้แก่  ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ เพราะเหตุใด ๆ หรือเพราะถึงมรณภาพหรือตาย

                   . ผู้ส่งมอบ  ได้แก่เจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าคณะหรือผู้รักษาการแทนเจ้าคณะหรือไวยาวัจกร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น ๆ เฉพาะกรณีถึงมรณภาพหรือตาย ให้เลขานุการหรือพระภิกษุผู้ช่วยงาน  หรือถ้าผู้นั้นเป็นไวยาวัจกร  ก็ให้ทายาทเป็นผู้มอบแทน

                   ผู้สั่งให้มอบ  ถ้ากรณีที่เจ้าอาวาส เจ้าคณะ หรือไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเป็นผู้สั่งมอบงาน

                        แบบรายงานส่งและรับมอบงาน เพื่อเป็นแนวการศึกษาและปฏิบัติ ได้กำหนดแบบรายงานส่งและรับมอบงานขึ้น ดังต่อไปนี้

 

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

วิธีส่งมอบงานในหน้าที่การวัดและการคณะสงฆ์

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003440664
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
286
1970
5622
10912
38434
58267
3440664

9.92%
31.74%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):18

Your IP:18.232.147.215

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 218 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.