Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๑

วิธีปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบท

 

          โดยการปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั้น มิใช่จะเริ่มปฏิบัติเมื่อนำนาคเข้าสู่อุโบสถเท่านั้น ตามความในกฎมหาเถรสมาคม กำหนดให้เริ่มปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบทไม่น้อยกว่า  ๑๕ วัน   วิธีปฏิบัติดังกล่าวแยกเป็น  ๓ วิธี   คือ.-

                                  วิธีคัดเลือกกุลบุตร

                                    วิธีรับนิมนต์และข้อห้าม

                                    วิธีแนะนำในการทำใบสมัคร

                   วิธีที่ ๑  ต้องคัดเลือกกุลบุตรตามที่กำหนดในกฎ  ๑๗   คือ  ให้รับผู้ประกอบด้วยลักษณะ  ๗ ประการ (ข้อ ๑๓) และให้เว้นผู้ต้องห้าม  ๗ ประเภท (ข้อ ๑๔) วิธีคัดเลือกพอแยกได้ดังนี้

                   ให้บวชในวัดของตน  ต้องให้มีผู้รับรองและต้องให้นำผู้จะบวชมามอบ ทั้งให้จัดทำใบสมัครและใบรับรอง ก่อนวันบวชไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน จะต้องสอบถามทั้งผู้รับรองทั้งผู้จะบวช ถึงลักษณะตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งกฎ ๑๗ ก่อนที่จะรับ อย่ามักง่ายให้บวชโดยไม่คัดเลือก

                        วิธีที่ ๒ จะให้บวชในวัดที่ตนมิได้เป็นเจ้าอาวาส ต้องให้เจ้าอาวาสวัดนั้นๆ จัดทำหนังสือนิมนต์เป็นหลักฐาน อย่าเข้าไปให้บวชในวัดที่เจ้าอาวาสมิได้นิมนต์ ถ้ารับนิมนต์ให้บวชนอกเขต ต้องขออนุญาตเจ้าของเขตก่อน เว้นแต่เจ้าของเขตขอร้อง หรือได้ รับอนุญาตจากเจ้าคณะภาคนั้น ๆ เป็นหนังสือในกรณีพิเศษเป็นครั้งคราว

                        วิธีที่ ๓  ใบสมัครและใบรับรองเป็นหลักฐานสำคัญในการให้บวช จึงต้องให้ผู้ขอบวชจัดทำใบสมัครทุกคน แม้จะบวชเพียงระยะเวลาอันสั้นก็ตาม โดยให้ผู้จะบวชนั้นกรอกรายการต่าง ๆ ด้วยตนเอง  เขียนตัวบรรจงเพื่ออ่านง่าย เฉพาะชื่อ นามสกุล อายุ ต้องให้ตรงกับในทะเบียนราษฎร์ รายการขอสังกัดวัด  ต้องให้ขอสังกัดวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าขอสังกัดวัดในที่สร้างใหม่ จะต้องแนะนำให้แก้ไขสังกัดวัดที่ถูกต้อง ถึงเจ้าตัวจะอยู่ในที่สร้างวัดใหม่ก็ตาม การสังกัดต้องให้สังกัดวัดใดวัดหนึ่งซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย  จำนวนใบสมัคร   ถ้าขอสังกัดวัดที่พระอุปัชฌาย์เป็นเจ้าอาวาส ให้ทำเพียงชุดเดียว ถ้าขอสังกัดวัดอื่น ต้องทำ ๒ ชุด เพราะพระอุปัชฌาย์และเจ้าอาวาสจะต้องเก็บรักษาใบสมัครและใบรับรองไว้ตลอดเวลาที่ผู้บวชยังอยู่ในสมณเพศ ใบสมัครและใบรับรองนั้นต้องใช้แบบซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดขึ้น

 

(ดูแบบและตัวอย่างประกอบ)

วิธีปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบท

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003487449
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
395
1857
1512
12772
33798
51421
3487449

Forecast Today
2544

9.77%
31.98%
3.48%
2.24%
0.04%
52.47%
Online (15 minutes ago):21

Your IP:54.91.41.87

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 61 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.