Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๙

วิธีทำทะเบียนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด

 

            ทะเบียนพระภิกษุสามเณร เป็นทะเบียนแสดงสังกัดวัดของพระภิกษุสามเณรอันเป็นทะเบียนหลักของวัด จัดเป็นเอกสารราชการอันสำคัญในการควบคุมพระภิกษุ-สามเณรในสังกัดวัดนั้น ๆ  เหมือนกับทะเบียนบ้านของทางราชการ  จึงกำหนดบทเรียนดังต่อไปนี้ 

                   วัดที่ต้องมีทะเบียน

                        ผู้ทำทะเบียนและผู้ที่ต้องขึ้นทะเบียน

                        วิธีปฏิบัติ

            วัดที่ต้องมีทะเบียน  ได้แก่วัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย  และวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะต้องมีทะเบียนพระภิกษุสามเณรทุกวัด ส่วนสถานที่ใด ๆ ซึ่งสร้างเป็นวัด  แต่ยังมิได้จัดตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องขอขึ้นทะเบียนสังกัดในวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งเจ้าอาวาสวัดนั้นยอมรับปกครอง

          ผู้ทำทะเบียน ได้แก่เจ้าอาวาส แต่เจ้าอาวาสอาจมอบให้รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้จัดทำแทนก็ได้ ส่วนผู้ที่ต้องขึ้นทะเบียนนั้น  ได้แก่ พระภิกษุสามเณรผู้ได้รับการบรรพชาอุปสมบทอันชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมาย  โดยมีลักษณะเป็น ๒ คือ

                        ผู้บรรพชาอุปสมบทใหม่

                        ผู้ย้ายเข้าสังกัดใหม่

            วิธีปฏิบัติ ต้องจัดทำทะเบียนประจำวัด เพื่อแสดงจำนวนและรายชื่อพระภิกษุสามเณรในวัดนั้นๆ ทุกวัดใช้ทะเบียนซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายการในทะเบียนนั้น ต้องให้สังกัดตรงกันกับในหนังสือสุทธิ ซึ่งพอกำหนดวิธีปฏิบัติเป็น ๓ วิธี  คือ

                   วิธีขึ้นทะเบียนผู้บรรพชาอุปสมบทใหม่

                        วิธีขึ้นทะเบียนผู้ย้ายเข้าสังกัดใหม่

                        วิธีปฏิบัติอื่น

          วิธีที่ ๑   จะต้องขึ้นทะเบียนถัดจากที่เจ้าอาวาสลงนามรับเข้าสังกัดวัด ในหน้า ๖ เพราะเมื่อรับเข้าสังกัดแล้ว จักต้องมีชื่อในทะเบียนพระภิกษุสามเณรวัดนั้น ๆ เจ้าอาวาสจักต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

          วิธีที่ ๒  จะต้องขึ้นทะเบียนถัดจากที่เจ้าอาวาสลงนามรับเข้าสังกัดวัด  ในหน้า ๘  หรือหน้าอื่น ๆ    เพราะเมื่อรับเข้าสังกัดแล้ว   จักต้องมีชื่อในทะเบียนพระภิกษุสามเณรวัดนั้น ๆ 

          วิธีที่ ๓  ให้ปฏิบัติตามข้อแนะในคำแนะนำในทะเบียน   โดยเฉพาะการจำหน่าย  ให้ปฏิบัติถัดจากที่เจ้าอาวาสลงนามย้ายสังกัดในหนังสือสุทธิหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ฉีกมุมและบันทึกเหตุที่จำหน่ายไว้ให้ชัดแจ้ง  ในการขึ้นทะเบียนและจำหน่ายทะเบียน  ต้องแจ้งตามลำดับจนถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          ส่วนทะเบียนศิษย์วัด ให้จัดทำทุกวัดตามแบบทะเบียนซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมการ-ศาสนา

 

(ดูแบบและตัวอย่างประกอบ)

วิธีทำทะเบียนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003039847
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
252
1617
2819
12544
35500
63363
3039847

Forecast Today
1776

11.52%
28.15%
3.80%
2.53%
0.02%
53.98%
Online (15 minutes ago):21

Your IP:54.224.118.247

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 21 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.