Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๗

วิธีขอยกวัดร้าง

ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่อาศัย

 

         วัดใด ๆ  ซึ่งตั้งเป็นวัดโดยชอบด้วยกฎหมาย  ย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคล  แต่เมื่อไม่มีพระภิกษุอาศัย  ย่อมกลายเป็นวัดร้าง  เหมือนคนสลบ  ถ้ามิได้ประกาศยุบเลิก  วัดนั้นย่อมมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ แต่เพราะไม่มีผู้แทนในกิจทั้งปวงและไม่มีพระภิกษุอยู่เลย วัดนั้นย่อมพักสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เทียบได้กับคนสลบ แม้จะยังเป็นอยู่ก็หารู้รับเรื่องใด ๆ ได้ไม่  วัดร้างเช่นนี้  ย่อมตกเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชอาณาจักรที่จะปกครองรักษา  โดยถือตามความในมาตรา ๘  แห่งพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑  เป็นต้นมา   แม้ในมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็กำหนดให้กรมการศาสนามีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดร้างเช่นเดียวกัน   แต่วัดร้างนั้น เมื่อสงฆ์เห็นสมควรจะยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา  ก็ย่อมกระทำได้โดยแท้  เมื่อประชาชนมีหนังสือถึงเจ้าคณะอำเภอหรือนายอำเภอท้องที่ที่วัดร้างตั้งอยู่   วัดที่ควรจะยกขึ้นนั้น  ต้องมีลักษณะ ๖  คือ

         ๑)  วัดนั้นอยู่ในสภาพที่สมควรเป็นที่อยู่อาศัยและจำพรรษาของพระภิกษุ

         ๒)  มีประชาชนในละแวกใกล้เคียงพอจะบำรุงวัดให้เจริญได้

         ๓)  ตั้งอยู่ห่างจากวัดที่มีพระสงฆ์ไม่ต่ำกว่า ๒ กิโลเมตร

         ๔)  มีที่ดินพอที่จะขยายวัดให้เจริญได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๖ ไร่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

         ๕)  พอใจในหลักฐานของประชาชนที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ได้

         ๖)  สามารถจะจัดหาพระภิกษุมาอยู่อาศัยและอยู่จำพรรษาไม่น้อยกว่า ๔ รูป

         วิธีปฏิบัติ   ประชาชนต้องเป็นผู้จัดทำรายงาน   เพื่อเสนอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่อาศัยจำพรรษายื่นต่อเจ้าคณะอำเภอหรือนายอำเภอท้องที่  รายงานนั้นต้องมีเอกสารประกอบและแสดงรายการดังนี้

         (๑)  แผนที่แสดงเขตที่ตั้งวัดที่ขอยกให้ชัดเจน

         (๒)  ถาวรวัตถุหรือปูชนียวัตถุ (ถ้ามี)  พร้อมทั้งผัง

         (๓)  ระบุจำนวนพระภิกษุที่จะเข้าอยู่อาศัยและผู้จะเป็นเจ้าอาวาส

         (๔)  บอกระยะห่างจากวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

         (๕)  ระบุจำนวนหมู่บ้านและประชาชนที่จะให้วัดประกอบศาสนกิจ

         หน้าที่เจ้าคณะอำเภอและนายอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งเรื่อง ราวไปยังเจ้าคณะจังหวัด

         หน้าที่เจ้าคณะจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วส่งไปยังกรมการศาสนา

         หน้าที่กรมการศาสนา นำความเห็นเสนอมหาเถรสมาคม หากมีความสงสัยอาจ สอบถามเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่ เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว  ให้กรมการ-ศาสนาประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา   แล้วแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองรับปกครองดูแล และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

แบบรายงานขอยกวัดร้าง

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003487476
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
422
1857
1539
12772
33825
51421
3487476

Forecast Today
1896

9.77%
31.98%
3.48%
2.24%
0.04%
52.47%
Online (15 minutes ago):21

Your IP:54.91.41.87

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 90 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.