Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๒

วิธีกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์

 

              การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์     เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการ ศาสนสมบัติของวัด ใช้สำหรับวัดที่บริเวณวัดกว้างขวางและตั้งอยู่ในชุมชนใหญ่ ๆ หรือเป็นชุมชนเศรษฐกิจ ในฐานะที่วัดเป็นนิติบุคคล วัดย่อมมีสิทธิที่จะกระทำได้ โดยอาศัยกฎกระทรวง  ข้อ ๒  ซึ่งมีความว่า

              การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อกรมการ-ศาสนาเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม

              ตามกฎกระทรวงข้อนี้  วัดจะใช้สิทธิสมบูรณ์ในเมื่อกรมการศาสนาเห็นชอบและมหาเถรสมาคมอนุมัติแล้ว  การเห็นชอบและอนุมัติดังกล่าว ย่อมมีได้ใน ๒ กรณี คือ

                  ในกรณีที่เห็นชอบและอนุมัติตามแผนผังเดิม

                  ในกรณีที่เห็นชอบและอนุมัติตามที่ขอใหม่

              ใน ๑) หมายถึง วัดที่ได้เขียนแผนผังวัดแล้วและระบุชัดเจนว่า เขตจัดประโยชน์ และแผนผังนั้นผ่านความเห็นชอบจากกรมการศาสนา นำเสนอคณะกรรมการอำนวย-การพัฒนาวัดพิจารณาและเสนอมหาเถรสมาคมทราบแล้ว ในกรณีเช่นนี้ ถือว่า ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติแล้ว แต่ต้องกันตรงที่กำหนดไว้ในแผนผังเดิมเท่านั้น ถ้าประสงค์จะกันที่อื่น  ต้องขอรับความเห็นชอบและอนุมัติใหม่

              ใน ๒) หมายถึง วัดที่ไม่เคยทำแผนผังวัดเลย หรือได้จัดทำแผนผังวัดและได้ รับความเห็นชอบและอนุมัติแล้ว แต่หาได้ระบุเขตจัดประโยชน์ไว้ไม่ ให้ดำเนินการขอรับความเห็นชอบและอนุมัติตามวิธีดำเนินการดังนี้

              (๑) ให้จัดทำแผนผังให้ได้มาตรฐาน   ระบุให้ชัดเจนว่า  เขตจัดประโยชน์ ถ้ามีแผนผังฉบับตัวจริงแล้ว   ให้คัดลอกหรือถ่ายสำเนาแล้วเขียนวงเขตจัดประโยชน์ให้ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการ

              (๒)  ทำรายงานขอกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่จัดประโยชน์   พร้อมเอกสารประกอบอื่น เสนอเจ้าคณะพิจารณาผ่านทางราชการตามลำดับ เพื่อกรมการศาสนาให้ความเห็นชอบและเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติต่อไป

              (๓) ข้อห้ามพิเศษ เมื่อยังมิได้รับยืนยันการเห็นชอบและการอนุมัติเป็นลาย-ลักษณ์อักษร                 

                       ห้ามมิให้ทำสัญญาข้อผูกพันใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว

                           นิติกรรมสัญญาที่วัดจัดทำล่วงหน้าก่อนได้รับอนุมัติย่อมไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

 

 

ข้อแนะนำพิเศษ

                  วัดต่าง ๆ   ควรเร่งรัดทำแผนผังวัดตัวจริงไว้ โดยยึดหลักตามที่กล่าวในเรื่องสาธารณูปการตามขนาดของวัด เฉพาะวัดขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ถ้าอยู่ในชุมชนเศรษฐกิจ  ควรกำหนดเขตจัดประโยชน์ไว้ด้วย  แล้วเสนอต่อเจ้าคณะและทางราชการตามลำดับถึงอธิบดีกรมการศาสนา  เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอมหาเถรสมาคมอนุมัติ และลงนามกำกับแผนผังตัวจริง  เพื่อเก็บไว้ใช้ในกิจการคณะสงฆ์ตามโอกาสต่อไป

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003487569
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
515
1857
1632
12772
33918
51421
3487569

Forecast Today
2664

9.77%
31.98%
3.48%
2.24%
0.04%
52.47%
Online (15 minutes ago):17

Your IP:54.91.41.87

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 184 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.